Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/34. posiedzenie grupy ATEX AdCo

34. posiedzenie grupy ATEX AdCo

8 Marca 2023

We wtorek, 7 marca br. odbyło się w formie telekonferencji 34. posiedzenie grupy ATEX AdCo - europejskiej grupy roboczej ds. współpracy administracyjnej w obszarze Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Posiedzeniu przewodniczył Roman Sąsiadek - zastępca dyrektora Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego pełniący funkcję przewodniczącego grupy ATEX AdCo. W obradach uczestniczyli przedstawiciele organów nadzoru rynku poszczególnych państw Unii Europejskiej oraz przedstawiciele: Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL), Komitetu Technicznego CEN/TC 305 ds. Atmosfer potencjalnie wybuchowych - Zapobieganiu i ochrony przed wybuchem,  Europejskiej Grupy Koordynacyjnej Jednostek Notyfikowanych (ExNBG) w zakresie dyrektywy ATEX (2014/34/EU) oraz zaproszeni eksperci w obszarze objętym działaniem grupy.

Ponadto ze strony Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego w posiedzeniu uczestniczyli pracownicy Zespołu ds. Kontroli Wyrobów, którzy przedstawili wybrane zagadnienia z bieżącej działalności w obszarze nadzoru rynku nad wyrobami objętymi dyrektywą ATEX stosowanymi w polskim przemyśle wydobywczym, jak też poruszyli zagadnienia dotyczące sposobu prowadzenia napraw, remontów oraz modernizacji już zastosowanych wyrobów.

do góry