Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Interpretacja Ministerstwa Środowiska dotycząca (..)

Interpretacja Ministerstwa Środowiska dotycząca przepisów o zmianie koncesji na wydobywanie kopaliny

4 Kwietnia 2008

W związku z inicjatywą Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Ministerstwie Środowiska została wypracowana interpretacja przepisów art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.), które dotyczą procedury stosowanej przy dokonywaniu zmian w koncesjach na działalność uregulowaną w ww. ustawie. Treść interpretacji publikujemy poniżej.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego skierował w grudniu 2007 r. pismo do Głównego Geologa Kraju, w którym zasygnalizował problemy prawne dotyczące koncesji obowiązujących na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Zwrócił uwagę, że wydane na tym terenie decyzje o wygaśnięciu koncesji, w niektórych przypadkach, spowodowały, iż istotne dla funkcjonowania sąsiednich czynnych zakładów górniczych wyrobiska łącznie z szybami pozostały poza granicami macierzystych obszarów górniczych. W rezultacie tego stanu przedsiębiorcy prowadzą ruch zakładu górniczego w wyrobiskach usytuowanych poza granicami obszaru górniczego, co rodzi istotne komplikacje natury prawnej. Ponadto wieloletnia eksploatacja złóż węgla kamiennego spowodowała, że w znacznych obszarach udokumentowane zasoby zostały wyczerpane. Wymogi bezpieczeństwa i względy społeczne dyktują potrzebę uporządkowania struktury przestrzennej tych kopalń oraz uwolnienie powierzchni terenu dla potrzeb zagospodarowania.

Prezes WUG zwrócił również uwagę, że uregulowanie i uporządkowanie wspomnianych kwestii wymaga od przedsiębiorców wystąpienia do organu koncesyjnego o zmianę koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża, w zakresie dotyczącym zmniejszenia obszaru górniczego. W dotychczasowej praktyce taka zmiana koncesji wiązała się z koniecznością ponoszenia przez przedsiębiorców znacznych kosztów związanych z uzyskaniem prawa do informacji geologicznej. Wspomniana interpretacja stwarza możliwość zmiany koncesji, określając szereg przypadków, w których żądanie wykazania się prawem do informacji geologicznej jest bezprzedmiotowe.

Treść interpretacji Ministerstwa Środowiska

do góry