Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja prasowa Prezesa WUG

Konferencja prasowa Prezesa WUG

20 Grudnia 2006

Prezes Piotr Buchwald, przedstawiając główne problemy bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych, wskazał na następujące czynniki kształtujące jego stan: prowadzenie robót górniczych w coraz trudniejszych warunkach geologicznych i górniczych, wzrost zagrożeń naturalnych wraz z głębokością eksploatacji, stosowanie na coraz większą skalę uproszczonego "podpoziomowego" modelu udostępnienia złoża, dekapitalizacja składników uzbrojenia technicznego, brak dostatecznie skutecznych i niezawodnych systemów monitorowania środowiska pracy oraz ostrzegania zatrudnionych pod ziemią pracowników o istniejących zagrożeniach, odejście od pracy w górnictwie osób kierownictwa i dozoru o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu w ruchu zakładów górniczych, a także pracowników o szczególnych kwalifikacjach, zatrudnienie w większym niż dotychczas zakresie firm usługowych, często nieprzygotowanych do prowadzenia specjalistycznych robót górniczych, tak pod względem organizacyjnym jak i kadrowym.

Podczas konferencji dyrektor Departamentu Warunków Pracy WUG Jan Migda przedstawił podstawowe informacje na temat stanu bezpieczeństwa w górnictwie w bieżącym roku na tle ostatnich kilku lat. Wymienił główne przyczyny wypadków śmiertelnych, ciężkich oraz niebezpiecznych zdarzeń w górnictwie węgla kamiennego w ostatnich latach. Ponadto przedstawił wybrane priorytetowe cele działań urzędów górniczych w 2007 r. takie jak wdrożenie skutecznych metod kontroli stanu zabezpieczeń przed wybuchem pyłu węglowego, prowadzenie analizy oraz oceny zakresu i efektywności systemów odmetanowania w podziemnych zakładach górniczych, przyspieszenie działań mających na celu wyposażenie wszystkich pracowników w aparaty izolujące, wdrożenie w zakładach górniczych zmodyfikowanej metody kompleksowej oceny stanu zagrożenia tąpaniami, wymiana obudów zmechanizowanych ze względu na stopień ich zużycia, zapewnienie należytego poziomu oraz wysokiej jakości szkoleń pracowników zakładów górniczych, monitorowanie i kontrola funkcjonowania obsady kadrowej w układach technologicznych zakładów górniczych.

Prezes WUG przedstawił również stan prac komisji powołanej dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia się i wybuchu metanu w KWK "Halemba" w dniu 21 listopada 2006 r. Poinformował o wykonywaniu ekspertyz naukowych niezbędnych do prowadzenia prac komisji. Ponadto przypomniał, że w dniu 14.12.2006 r. kierownik akcji ratowniczej na podstawie opinii sztabu doradczego podjął decyzję o czasowym otamowaniu rejonu ściany 1. Stwierdził, że ponowne otwarcie i wejście do rejonu wentylacyjnego ściany 1 będzie możliwe po stwierdzeniu, na podstawie prowadzonych pomiarów i badań, iż proces dalszego wzrostu zagrożenia pożarem endogenicznym został zahamowany. Wówczas będzie możliwe przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu zdarzenia.

W trakcie konferencji został także zaprezentowany nowy serwis internetowy WUG.

Następnie Prezes WUG odpowiadał na pytania dziennikarzy dotyczące przede wszystkim stanu prac nad ustaleniem przyczyn i okoliczności katastrofy w KWK "Halemba".

do góry