Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie komisji powołanej po katastrofie w kopalni (..)

Posiedzenie komisji powołanej po katastrofie w kopalni "Halemba"

19 Grudnia 2006

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i Najwyższej Izby Kontroli - Delegatury w Katowicach. W skład Komisji zostali również powołani przedstawiciele central pięciu związków zawodowych działających w górnictwie.

Podczas posiedzenia Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego KWK "Halemba" Kazimierz Dąbrowa omówił szczegółowo przebieg prowadzonej akcji mającej na celu doprowadzenie układu wentylacyjnego w rejonie zaistniałego zdarzenia do stanu umożliwiającego przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku.

W dniu 29.11.2006 r. Prezes WUG Piotr Buchwald zwrócił się do Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie o wykonanie ekspertyzy dotyczącej oceny możliwości doprowadzenia układu wentylacyjnego w rejonie ściany 1 w pokładzie 506/1 na poz. 1030m w KWK "Halemba" do stanu zgodnego z przepisami. W przedłożonej ekspertyzie zaproponowano dwa możliwe do zastosowania rozwiązania. Pierwsze polegające na przewietrzeniu ściany 1 opływowym prądem powietrza nie zostało zrealizowane z uwagi na brak przepływu powietrza w jednym z wyrobisk przyścianowych, tj. w dowierzchni badawczej. Zastosowano drugie rozwiązanie przewidujące przewietrzenie części wyrobiska ścianowego wentylacją odrębną, aż do uzyskania składu powietrza umożliwiającego przeprowadzenie wizji rejonu. Pomimo podjętych działań nie udało się uzyskać składu atmosfery zgodnego z wymogami przepisów z uwagi na podwyższone zawartości tlenku węgla i metanu w powietrzu kopalnianym. W związku z tym w dniu 14.12.2006 r. Kierownik Akcji Ratowniczej na podstawie opinii sztabu doradczego podjął decyzję o czasowym otamowaniu rejonu ściany 1. Ponowne otwarcie i wejście do rejonu wentylacyjnego ściany 1 będzie możliwe po stwierdzeniu, na podstawie prowadzonych pomiarów i badań, że proces dalszego wzrostu zagrożenia pożarem endogenicznym został zahamowany.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach omówił wyniki dotychczasowych przesłuchań 42 świadków, zwracając szczególną uwagę na nieprawidłowości związane z prowadzonymi robotami likwidacyjnymi w  ścianie 1.

W dalszej części posiedzenia kierujący pracami sześciu zespołów roboczych powołanych do opracowania prac badawczych i ekspertyz mających na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności zdarzenia przedstawili stan zaawansownia prac. Ze wstępnych ustaleń jednoznacznie wynika, że oprócz zapalenia i wybuchu metanu zaistniał wybuch pyłu węglowego.

Podjęto decyzję, aby wykonujący prace eksperckie odnieśli się do następujących zagadnień: stabilności prądów powietrza w rejonie ściany 1, wpływu temperatury na stan przewietrzania wyrobisk, stanu wyrobisk w rejonie i jego wpływu na przewietrzanie, doboru systemu wentylacji rejonu w świetle występujących zagrożeń, wpływu zmian ciśnienia barometrycznego na pracę układu odmetanowania i stan przewietrzania ślepego odcinka ściany, zasadności rozmieszczenia czujników metanometrii automatycznej w ścianie 1 przy uwzględnieniu przewietrzania wentylacją odrębną. Za uzasadnione uznano wykonanie dodatkowych dwóch prac dotyczących badania środków chemicznych stosowanych w ścianie 1 oraz możliwości zapalenia metanu przez iskrę wytworzoną wskutek tarcia liny kołowrotu o elementy wyposażenia ściany.

Ustalono, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 17 stycznia 2007 r. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego.

do góry