Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zmiany w opłacie skarbowej

Zmiany w opłacie skarbowej

12 Stycznia 2007

Zgodnie z nowymi przepisami, opłatę skarbową wnosi się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Nie ma możliwości wniesienia opłaty skarbowej przy użyciu znaków tej opłaty.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej (w zakresie dotyczącym urzędów górniczych) jest prezydent miasta właściwy miejscowo ze względu na siedzibę urzędu górniczego, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej dla Wyższego Urzędu Górniczego jest Urząd Miasta Katowice.

Opłatę skarbową można uiszczać:

•  bezgotówkowo na rachunek bankowy nr 27 1050 1214 1000 0007 0000 5457,

• w kasach Urzędu Miasta Katowice.

Opłatę skarbową należy uiścić w pełnej wysokości, z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą dokonania zgłoszenia, złożenia wniosku lub pełnomocnictwa. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804) - składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, który pozostawia się w aktach sprawy.

Dowód zapłaty opłaty skarbowej może zostać zwrócony na żądanie podmiotu po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji. Adnotacja taka określa przedmiot opłaty skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty, datę dokonania zgłoszenia albo złożenia pełnomocnictwa i jest potwierdzana pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia (wydano decyzję odmowną). Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek, na podstawie którego organ podatkowy wzywa organ, który nie dokonał czynności urzędowej lub nie wydał wnioskowanego dokumentu do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia albo poświadczonych kopii wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub adnotacją o uiszczeniu opłaty w przypadku kiedy dowód zapłaty został zwrócony. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

 Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek tej opłaty, a także zwolnienia zostały określone w załączniku do ustawy (wyciąg z załącznika - wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz stawki tej opłaty związanych z działalnością organów nadzoru górniczego).

Szczegółowe informacje na temat opłaty skarbowej, sposobu jej zapłaty, zwrotu oraz numery rachunków bankowych dostępne są na stronach internetowych urzędów miast.

do góry