Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja prasowa Prezesa WUG

Konferencja prasowa Prezesa WUG

27 Czerwca 2007

W dniu 27 czerwca 2007 r. odbyła się konferencja prasowa Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Piotra Buchwalda. Celem konferencji było przedstawienie najważniejszych kierunków działania urzędów górniczych na najbliższe miesiące.

Prezes WUG poinformował dziennikarzy o zadaniach wynikających ze strategii Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007–2012. Ponadto wskazał najważniejsze inicjatywy WUG w zakresie zmiany przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisów dotyczących bhp w górnictwie oraz zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

Poruszył również kwestię wprowadzenia zmian w zakresie wymagań bezpieczeństwa i kryteriów oceny stopnia zużycia elementów obudowy zmechanizowanej określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

Prezes Buchwald zapoznał zebranych z podstawowymi danymi dotyczącymi eksploatacji prowadzonej poniżej poziomu udostępniania w polskim górnictwie węglowym. Zasygnalizował również problemy nadzoru górniczego związane z nielegalną eksploatacją kopalin oraz niedoborem wykwalifikowanych kadr w górnictwie.

Poinformował, że z dniem 1 lipca br. zostanie ograniczona liczba komisji specjalnych powoływanych przez Prezesa WUG do kompleksowego opiniowania stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń naturalnych i technicznych w zakładach górniczych oraz zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładów górniczych. Po wprowadzeniu zmian w miejsce dotychczasowych 11 komisji pozostanie 6, w tym 3 w niezmienionym kształcie. Zmieni się ponadto sposób finansowania komisji i obniżone zostaną koszty ich funkcjonowania.

W drugiej części konferencji dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach Grzegorz Juzek przedstawił przyczyny i okoliczności zawału i wypadku zbiorowego, do którego doszło w dniu 23 kwietnia br. W KWK „Staszic” w rejonie skrzyżowania dowierzchni 3a z rozcinką ściany 01a w pokładzie 510 na poziomie 830 m.

Na zakończenie Prezes WUG odpowiedział na pytania dziennikarzy.

do góry