Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nowe przepisy w sprawie prowadzenia ruchu zakładów (..)

Nowe przepisy w sprawie prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

24 Czerwca 2014

23 czerwca br. ogłoszono rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. poz. 812) — które zostało wydane na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613 i 587) i wejdzie w życie z dniem 8 lipca 2014 r., zastępując (z wyjątkiem materii nieuregulowanej w nowym akcie, tj. robót strzałowych, które zostaną kompleksowo ujęte w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2 powołanej ustawy) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961, z 2004 r. Nr 24, poz. 213 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 726). Przepis przejściowy zamieszczony w nowym akcie stanowi, że dokumenty związane z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego otworowego, sporządzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują moc do czasu wydania nowych, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

do góry