Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/OUG w Gliwicach: spotkanie z przedstawicielami OIP w (..)

OUG w Gliwicach: spotkanie z przedstawicielami OIP w Katowicach i Opolu oraz ZSIP w podziemnych zakładach górniczych

1 Kwietnia 2016

30 marca br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach oraz przedstawiciela WUG z przedstawicielami Okręgowych Inspektoratów Pracy w Katowicach i Opolu, a także z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy w podziemnych zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.

W trakcie narady omówiono:

 • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG
  w Gliwicach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wzrost wskaźnika wypadkowości ogólnej za 2 miesiące 2016 r., w odniesieniu do dwóch miesięcy 2015 r.;
 • zmiany w strukturze własnościowej i organizacyjnej w nadzorowanych przez OUG
  w Gliwicach podziemnych zakładach górniczych;
 • przyczyny i okoliczności wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych od ostatniego spotkania z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy w 2015 r. wraz z wnioskami i podjętymi przez dyrektora OUG w Gliwicach działaniami zmierzającymi do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom;
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w nadzorowanych zakładach górniczych w 2015 r. oraz podczas dwóch miesięcy  2016 r., ze szczególnym zwróceniem uwagi na nieprawidłowości stwierdzane w zakresie obudowy wyrobisk, urządzeń i układów transportu urobku, wciągników i wciągarek z napędem ręcznym;
 • przebieg współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy oraz dyrektorem OUG w Gliwicach w ramach porozumienia zawartego 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, a Głównym Inspektorem Pracy w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego z Państwową Inspekcją Pracy.

Ponadto przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach przypomniał o klasyfikacji i podziale urządzeń dźwignicowych w zakresie przewidzianym prawem oraz zwrócił uwagę na wzrost ilości zgonów w zakładach górniczych.

Podczas dyskusji podkreślono:

 • konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach górniczych,
 • potrzebę szkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w tym z wykorzystaniem  defibrylatorów, 
 • potrzebę zintensyfikowania wewnętrznych kontroli w zakładach górniczych, w zakresie stanu technicznego oraz ewidencjonowania eksploatowanych tam urządzeń dźwignicowych.
do góry