Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Ostatnie posiedzenie Zespołu doradczo-opiniodawczego do (..)

Ostatnie posiedzenie Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z odspojeniem się i opadem stropu, zaistniałym w OZG „Polkowice-Sieroszowice”

13 Stycznia 2017

Zakończył pracę, powołany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Zespół doradczo-opiniodawczy do analizy niektórych zagadnień związanych z odspojeniem się i opadem stropu, zaistniałym w dniu 23 września 2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.
W czwartek, 12 stycznia 2017 r. odbyło się piąte, ostatnie posiedzenie Zespołu, na którym przyjęto ostateczną wersję sprawozdania z jego prac. W sprawozdaniu sformułowano następujące wnioski:

 • opad płyty stropowej, który spowodował wypadek zbiorowy, wystąpił wskutek:
  • zjawisk naturalnych – poziomych ruchów (deformacji, konwergencji) bezpośredniego otoczenia przecinki oraz lokalnego przerwania ciągłości warstw stropu bezpośredniego, powstałego w wyniku naturalnych opadów brył dolomitu z jego silnie spękanych fragmentów,
  • działań technicznych – dynamicznego oddziaływania elementami maszyn podczas prowadzonych w przecince wierceń i obrywek stropu oraz uderzania w strop bezpośrednio przed zdarzeniem elementem samojezdnego wozu kotwiącego podczas uwalniania zakleszczonej żerdzi wiertniczej,
 • parametry wytrzymałościowe kotew nie były kluczowym elementem, przyjętego za najbardziej prawdopodobny, mechanizmu zjawiska zniszczenia kotew i opadu ze stropu bryły dolomitu (Zespół w swoich rozważaniach i analizach wykorzystał wyniki badań fizykomechanicznych kotew stosowanych w miejscu zdarzenia),
 • w miejscu zaistniałego opadu stropu obudowę wyrobiska dobrano zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie.

Ponadto w opinii Zespołu:

 • w rejonie miejsca odspojenia się i opadu skał możliwe jest bezpieczne kontynuowanie robót, przy wprowadzeniu dodatkowych środków profilaktycznych, szczegółowo przedstawionych w sprawozdaniu,
 • w przypadku występowania niejednorodnego i spękanego stropu, przede wszystkim w drążonych wyrobiskach, uznano za celowe stosowanie opinki z wykorzystaniem siatek o odpowiedniej wytrzymałości i odporności na korozję,
 • dobór spośród dodatkowych środków profilaktycznych powinien być dokonywany w sposób adekwatny do występujących warunków górniczo-geologicznych, w szczególnych przypadkach z wykorzystaniem opinii kopalnianego zespołu ds. zagrożeń, poszerzonego o specjalistów, zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Zespół uznał za celowe:

 • wprowadzenie do stosowania przez Przedsiębiorcę procedur okresowej kontroli kotew stalowych w zakresie spełniania wszystkich deklarowanych przez producenta i zawartych w normie parametrów wytrzymałościowych,
 • opracowanie i wprowadzenie do stosowania przez Przedsiębiorcę wytycznych doboru i stosowania obudowy dodatkowej wyrobisk przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach rud miedzi.
do góry