Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. (..)

Posiedzenie Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

18 Maja 2023

W środę, 17 maja br. odbyło się w formie telekonferencji posiedzenie Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Spotkaniu przewodniczył przedstawiciel Komisji Europejskiej, Mehdi Hocine - Zastępca Dyrektora Dyrekcji ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW).

Ze strony Wyższego Urzędu Górniczego w obradach uczestniczył Roman Sąsiadek - zastępca Dyrektora Departamentu Energomechanicznego, przewodniczący europejskiej grupy roboczej ds. współpracy administracyjnej w obszarze Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (ATEX AdCo).

W posiedzeniu uczestniczyli także przedstawiciele organów nadzoru rynku poszczególnych państw wspólnoty europejskiej, przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL), przewodniczący Komitetu Technicznego CEN/TC 305 ds. Atmosfer potencjalnie wybuchowych - Zapobieganiu i ochrony przed wybuchem, przewodniczący Komitetu Technicznego CLN/TC 31 ds. Urządzeń Elektrycznych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, przewodniczący Europejskiej Grupy Koordynacyjnej Jednostek Notyfikowanych (ExNBG) w zakresie dyrektywy ATEX (2014/34/EU) oraz zaproszeni eksperci w obszarze objętym działaniem Grupy Ekspertów.

Podczas posiedzenie przedstawiciel WUG, przedstawił program oraz sprawozdanie z działalności grupy w tym zagadnienia wymagające ujęcia lub też wyjaśnienia w kolejnej edycji przewodnika dotyczącego stosowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

do góry