Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołów porozumiewawczych ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołów porozumiewawczych ds. oceny eksploatacji górniczej

15 Kwietnia 2011

13 kwietnia br. w siedzibie dyrekcji KW S.A., Oddział KWK "Bielszowice"
w Rudzie Śląskiej odbyło się 11 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska.
W obradach uczestniczyli między innymi przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Centrum Wydobywczego "Północ" oraz Prezydent
i Z-ca Prezydenta miasta Ruda Śląska.
Omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2010r.i I kw.2011 r. oraz planowanej w II i III kw. 2011 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu i pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód, spowodowanych ruchem zakładu górniczego oraz zaległości w ich usuwaniu.
Szczegółowo omówiono tematykę uchwał które znalazły się w protokole z poprzedniego spotkania. Główne tematy dotyczyły realizacji zadań hydrotechnicznych na potokach: Bielszowicki oraz Jamna przy ujściu do rzeki Kłodnicy, zadania związane z przebudową rurociągu ø 1400 wody pitnej w rejonie pomiędzy ul. 1-go Maja i ul. Halembską, omówiono również postęp robót w rejonie Parku Strzelnica i ul. Basenowej oraz prace związane
z rekultywacją terenu położonego na południe od autostrady A-4. Omówiono postęp i zakres prac związanych z przebudową ul. Bielszowickiej, a także stan zaawansowania zabezpieczenia obiektów usuwania skutków eksploatacji górniczej oraz zakresu prac remontowych wykonywanych w nawierzchniach dróg i konstrukcji wiaduktów.
Natomiast 14 kwietnia br. w siedzibie dyrekcji KW S.A., Oddział KWK "Sośnica-Makoszowy" odbyło się 5 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele Prezydenta miasta Zabrze, Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Centrum Wydobywczego "Północ", Centrum Wydobywczego "Zachód", Zarządu ZG "SILTECH Sp. z o.o.
Omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2010 r.i I kw.2011 r. oraz planowanej w II i III kw. 2011 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu i pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód, spowodowanych ruchem zakładów górniczych oraz zaległości w ich usuwaniu. Szczegółowo omówiono stan realizacji zadań hydrotechnicznych na rzece Kłodnicy poniżej mostu drogowego w ulicy Legnickiej do ujścia potoku Chudowskiego.

do góry