Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice

17 Maja 2018

W czwartek, 17 maja br. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Sośnica” w Gliwicach odbyło się 45. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice.

Spotkanie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył Wójt Gminy Gierałtowice, przedstawiciele: Urzędu Gminy w Gierałtowicach, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz kopalń: „Knurów-Szczygłowice”, „Budryk”, „Sośnica” i „Makoszowy".

Podczas posiedzenia omówiono stan realizacji 7. uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu. Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” przedłożyła informację o stanie robót hydrotechnicznych na potoku Gierałtowickim oraz informację na temat zabezpieczenia rejonu ulic: Ofiar Obozów Hitlerowskich, Obrońców Granicy i Topolowej w Gierałtowicach przed podtopieniem. Kopalnia „Sośnica” poinformowała o stanie realizacji trzech uchwał, związanych z robotami realizowanych na terenie sołectwa Przyszowice. Pierwsza dotyczyła prac zmierzających do likwidacji zawodnienia terenu pomiędzy ulicami: Szkolną, Powstańców Śląskich, Karola Miarki i Gierałtowicką oraz zagospodarowaniem terenu w pomiędzy ulicami: Makoszowską, Gliwicką, Fornalskiej i rzeką Kłodnicą - w związku z budową zbiornika Sośnica I. Dwie kolejne uchwały obejmowały roboty związane z likwidacją zalewiska Wn 24 i regulacją rowu A na odcinku od nasypu PKP do ulicy Wodnej. Kopalnia „Makoszowy” przedstawiła stan realizacji dwóch uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu porozumiewawczego. Dotyczyły one: robót związanych z podwyższeniem i uszczelnienia obwałowania rzeki Kłodnicy na odcinku od rekultywowanego zalewiska Wn-35 do ujścia potoku Chudowskiego oraz stanu robót hydrotechnicznych na potoku Chudowskim. Zespół Porozumiewawczy zdecydował o dalszym monitorowaniu realizacji zadań objętych wymienionymi uchwałami.  

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie zakresu eksploatacji górniczej prowadzonej w IV kwartale 2017 r. i w I kwartale 2018 r., a także eksploatacji projektowanej w II i III kwartale 2018 r. wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Z przedstawionego materiału wynika, że w wymienionych okresach, pod terenami gminy Gierałtowice eksploatację prowadziły i nadal prowadzić będą kopalnie: „Sośnica”, „Knurów-Szczygłowice” i „Budryk”. Przedstawiciele wszystkich kopalń podkreślili, że są zabezpieczone środki finansowe na usuwanie szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

do góry