Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice

7 Maja 2021

6 maja br. odbyło się, w formie wideokonferencji, 49. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice.

Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: wójt Gminy Gierałtowice, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Gierałtowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz kopalń: „Knurów-Szczygłowice”, „Budryk”, „Sośnica” i „Makoszowy".

Podczas posiedzenia omówiono stan realizacji sześciu uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu. Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” przedłożyła informację o zakończeniu robót hydrotechnicznych na potoku Gierałtowickim oraz o zabezpieczeniu przed podtopieniem rejonu ulic: Ofiar Obozów Hitlerowskich, Obrońców Granicy i Topolowej w Gierałtowicach. Kopalnia „Makoszowy” przedstawiła natomiast stan robót hydrotechnicznych na potoku Chudowskim. Kopalnia „Sośnica” poinformowała z kolei o stanie realizacji trzech uchwał, związanych z robotami realizowanymi na terenie sołectwa Przyszowice. Dotyczyły one zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Makoszowską, Gliwicką, Cichej (dawnej Fornalskiej) i rzeką Kłodnicą - w związku z budową zbiornika Sośnica I, stanu realizacji robót związanych z likwidacją zalewiska Wn 24 oraz regulacji rowu A na odcinku od nasypu PKP do ulicy Wodnej.

W związku z zakończeniem przez KWK „Knurów-Szczygłowice” robót hydrotechnicznych na potoku Gierałtowickim, zespół porozumiewawczy odstąpił od monitorowania tego zagadnienia.

Następnie przedstawiciele kopalń: „Knurów-Szczygłowice”, „Sośnica” oraz „Budryk”, przedstawili informację o zakresie eksploatacji górniczej prowadzonej w okresie od IV kwartału 2019 r. do końca I kwartału 2021 r., a także eksploatacji projektowanej w II i III kwartale 2021 r. oraz omówili oddziaływanie tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Ponadto KWK „Makoszowy” przedstawiła aktualny stan likwidacji zakładu górniczego i zamierzenia w tym zakresie oraz realizację napraw szkód górniczych w granicach gminy Gierałtowice, a przedstawiciele kopalń zgodnie podkreślili, że posiadają zabezpieczone środki finansowe na usuwanie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Z przedstawionych sprawozdań wynika, że w okresie II i III kwartału 2021 r. pod terenami gminy Gierałtowice eksploatację prowadzić będą kopalnie: „Sośnica” i „Knurów-Szczygłowice”, zaś eksploatacja prowadzona przez KWK „Budryk” pod terenami sąsiednich gmin: Mikołów i Ornontowice, obejmie swym szkodliwym wpływem jedynie niewielkie obszary gminy Gierałtowice.

W swoim wystąpieniu wójt Gminy Gierałtowice przedstawił spostrzeżenia dotyczące realizacji usuwania szkód górniczych na terenie gminy Gierałtowice, jednocześnie zaapelował o przyspieszenie działań w zakresie regulacji rowów: A i K-4, w aspekcie zagrożenia powodziowego oraz o opracowanie przez KWK „Sośnica” koncepcji likwidacji zbiornika Wn-24. Przedstawiciel KWK „Sośnica” zobowiązał się do spotkania z przedstawicielami gminy Gierałtowice w celu dokonania ustaleń dotyczących powyższych kwestii.

W dyskusji podsumowującej spotkanie podkreślono, że ważnym czynnikiem w wykonywaniu robót hydrotechnicznych jest ich terminowa realizacja. Kolejne posiedzenie zespołu zaplanowano na 4 listopada 2021 r.

do góry