Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice

22 Maja 2015

21 maja br. w KWK „Knurów-Szczygłowice” odbyło się 39. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice. Spotkanie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył Wójt Gminy Gierałtowice oraz przedstawiciele Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Kompanii Węglowej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz kopalń: „Sośnica”, „Makoszowy”, „Knurów-Szczygłowice” i „Budryk”. Zastępca dyrektora OUG w Gliwicach poinformował zebranych o niedawnych zmianach właścicielskich w branży górniczej, które objęły m.in. członka Zespołu porozumiewawczego -  KWK „Sośnica-Makoszowy”. Następnie omówiono stan realizacji uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu.  Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” przedłożyła informację o stanie robót hydrotechnicznych  na potoku Gierałtowickim, a Kopalnie „Sośnica” i „Makoszowy” poinformowały o stanie realizacji 7 uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu w odniesieniu do KWK „Sośnica-Makoszowy”. Dotyczyły one: likwidacji zawodnienia terenu pomiędzy ulicą Szkolną, Powstańców Śląskich., Karola Miarki i Gierałtowicką w Przyszowicach, robót związanych z odwodnieniem terenu w rejonie rowów nr 2 i 3 na zawalu Wn-35, podwyższenia i uszczelnienia obwałowania rzeki Kłodnicy na odcinku od rekultywowanego zalewiska Wn-35 do ujścia potoku Chudowskiego, robót hydrotechnicznych na potoku Chudowskim, zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Makoszowską, Gliwicką, Fornalskiej oraz rzeką Kłodnicą – budowa zbiornika Sośnica I, robót związanych z likwidacją zalewiska Wn-24 oraz informację o stanie zagrożenia powodziowego w rejonie zbiornika Wn-18. Zespół porozumiewawczy zdecydował o kontynuowaniu wszystkich omówionych uchwał.  

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie zakresu eksploatacji górniczej prowadzonej w IV kwartale 2014 r. i w I kwartale 2015 r., a także eksploatacji projektowanej w okresie II i III kwartału 2015 r. wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Z zaprezentowanego materiału wynika, że w II i III kwartale 2015 r. pod terenami gminy Gierałtowice eksploatację prowadzić będą kopalnie: „Sośnica”, „Makoszowy", „Knurów-Szczygłowice” i „Budryk”. Przedstawiciele wszystkich kopalń podkreślili, że są zabezpieczone środki finansowe na usuwanie szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego na cały 2015 rok.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Gierałtowice poinformował o trwającej procedurze związanej z nowym studium uwarunkowań dla Gminy Gierałtowice oraz zamiarze przystąpienia do sporządzenia opracowania ekofizjograficznego problemowego, które zostanie wykorzystane do sporządzenia planów miejscowych. Zwrócił uwagę na problemy związane z opóźnieniami w wykupach gruntów od prywatnych właścicieli, co rzutuje na negatywny odbiór działalności kopalń przez mieszkańców gminy. Wójt podkreślił, że konstruktywny dialog i współpraca Gminy i kopalń pozwoli na zrealizowanie do końca rozpoczętych zadań hydrotechnicznych, zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców.

do góry