Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice

5 Listopada 2021

W czwartek, 4 listopada br. w formie wideokonferencji odbyło się 50. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice. Posiedzeniu przewodniczył Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Gminy w Gierałtowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Rybnik, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz kopalń: „Knurów-Szczygłowice”, „Budryk”, „Sośnica” i „Makoszowy”.

Podczas posiedzenia omówiono stan realizacji 5 uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu Zespołu. Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” przedłożyła informację o zabezpieczeniu przed podtopieniem rejonu ulic: Ofiar Obozów Hitlerowskich, Obrońców Granicy i Topolowej w Gierałtowicach. Kopalnia „Sośnica” poinformowała o stanie robót realizowanych na terenie sołectwa Przyszowice. Dotyczyły one zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Makoszowską, Gliwicką, Cichej (dawnej Fornalskiej) i rzeką Kłodnicą - w związku z budową zbiornika Sośnica I, likwidacji zalewiska Wn 24 oraz regulacji rowu A na odcinku od nasypu PKP do ulicy Wodnej. Kopalnia „Makoszowy” przedstawiła stan robót hydrotechnicznych na potoku Chudowskim.

Przedstawiciele kopalń: „Knurów-Szczygłowice”, „Sośnica” i „Budryk”, omówili ponadto zakres eksploatacji górniczej prowadzonej w okresie II i III kwartału 2021 r., Przedstawili eksploatację projektowaną w IV kwartale 2021 r. i I kwartale 2022 r. wraz z  oddziaływaniem tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresem usuwania szkód górniczych. KWK Makoszowy przedstawiła aktualny stan likwidacji zakładu górniczego i zamierzenia w tym zakresie oraz realizację napraw szkód górniczych w granicach gminy Gierałtowice. Przedstawiciele wszystkich kopalń podkreślili, że posiadają środki finansowe na usuwanie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Z przedstawionych sprawozdań wynika, że w okresie IV kwartału 2021 r. i I kwartału 2022 r.  pod terenami gminy Gierałtowice eksploatację prowadzić będą kopalnie: „Sośnica” „Knurów-Szczygłowice” i „Budryk”.

W swoim wystąpieniu zastępca Wójta Gminy Gierałtowice przedstawił spostrzeżenia dotyczące realizacji usuwania szkód górniczych na terenie gminy Gierałtowice, jednocześnie zaapelował do kopalń „Knurów - Szczygłowice” i „Sośnica” o wzmożenie i przyspieszenie działań w aspekcie ochrony przed zagrożeniem powodziowym.

do góry