Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice

13 Maja 2022

W czwartek, 12 maja br. odbyło się 51. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. koordynacji eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice. Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: przedstawiciele - Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Urzędu Gminy w Gierałtowicach, Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., kopalń: „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów, „Budryk”, „Sośnica” i „Makoszowy” oraz Wójt Gminy Gierałtowice.

Na wstępie dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach przedstawił informację o zniesieniu Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach oraz o zmianie właściwości miejscowych okręgowych urzędów górniczych w Katowicach i Rybniku.

Podczas spotkania omówiono stan realizacji 4 uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu Zespołu. Kopalnia „Sośnica” poinformowała o stanie robót realizowanych na terenie sołectwa Przyszowice. Dotyczyły one zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Makoszowską, Gliwicką, Cichą (dawnej Fornalską) i rzeką Kłodnicą - w związku z budową zbiornika Sośnica I, likwidacji zalewiska Wn 24 oraz regulacji rowu A na odcinku od nasypu PKP do ulicy Wodnej. Kopalnia „Makoszowy” przedstawiła stan robót hydrotechnicznych na potoku Chudowskim.

Na posiedzeniu omówiono zakres eksploatacji górniczej prowadzonej w okresie IV kwartału 2021 r. i I kwartału 2022 r., a także eksploatację projektowaną w II i III kwartale 2022 r. wraz z  oddziaływaniem tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresem usuwania szkód górniczych dotyczącym kopalń: „Sośnica”, „Knurów - Szczygłowice” ruch Knurów oraz „Budryk”. Przedstawiono również aktualny stan likwidacji zakładu górniczego KWK Makoszowy i zamierzenia w tym zakresie oraz realizację napraw szkód górniczych w granicach gminy Gierałtowice. Poinformowano również o planowanych inwestycjach związanych z usuwaniem szkód górniczych, polegających głównie na robotach hydrotechnicznych, melioracyjnych oraz usuwaniem uszkodzeń w nawierzchniach dróg i obiektach budowlanych.

W swoim wystąpieniu Zastępca Wójta Gminy Gierałtowice przedstawił spostrzeżenia dotyczące realizacji usuwania szkód górniczych na terenie gminy Gierałtowice, jednocześnie zaapelował do kopalni „Sośnica” o wzmożenie i przyspieszenie działań w aspekcie zagrożenia powodziowego, zwłaszcza regulacji rowu A w Przyszowicach.

 

do góry