Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów

20 Października 2017

W czwartek, 19 października br. w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów odbyło się 24 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów. Spotkaniu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył Burmistrz Mikołowa, a także przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Miasta Mikołów, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o. o. oraz przedstawiciele kopalń: „Ruda”, „Bolesław Śmiały”, „Makoszowy”, „Budryk” i „Wujek”. Na wstępie omówiono stan realizacji czterech uchwał podjętych na 23 posiedzeniu zespołu. Dyrektor Oddziału KWK „Ruda” Ruch Bielszowice poinformował o postępie robót hydrotechnicznych prowadzonych przez kilka lat na terenie dzielnicy Borowa Wieś. Następnie przedstawiciel Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o. o. w Katowicach przedstawił informację na temat zaawansowania prac zmierzających do uzyskania koncesji na złoże Śmiłowice. Trzecia i czwarta uchwała dotyczyła budynków od nr 2 do nr 14 przy ulicy Spyry w sołectwie Bujaków. Dyrektor Oddziału KWK „Bolesław Śmiały” poinformował członków zespołu o wynikach pomiarów osiadań prowadzonych w tym rejonie, a dyrektor KWK „Budryk” przedstawił wyniki ekspertyzy w zakresie wpływu wstrząsów wysokoenergetycznych, generowanych z obszaru górniczego kopalni Budryk, na wymienione zabudowania. 

W dalszej części posiedzenia przedstawiciele kopalń „Ruda”, „Bolesław Śmiały”, „Budryk” i „Wujek” omówili eksploatację górniczą dokonaną w II i III kwartale 2017 r., a także eksploatację projektowaną w IV kwartale 2017 r. i w I kwartale 2018 r., wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Z zaprezentowanego materiału wynika, że w IV kwartale 2017 r. i w I kwartale 2018 r., podobnie jak w II i III kwartale 2017 r., pod terenami gminy Mikołów eksploatację prowadzić będą  KWK „Budryk”, KWK „Bolesław Śmiały” oraz KWK „Ruda” Ruch Bielszowice i Ruch Halemba. 

Przedstawiciel KWK „Makoszowy” poinformował o aktualnym stanie likwidacji zakładu górniczego i zamierzeniach w tym zakresie oraz realizacji napraw szkód górniczych w granicach gminy Gierałtowice.

W swoim wystąpieniu przedstawiciel Urzędu Miasta Mikołowa zwrócił uwagę na zaniepokojenie mieszkańców sołectwa Bujaków, związane z odczuwalnymi w ich budynkach wstrząsami wysokoenergetycznymi. Podkreślił także duże zainteresowanie społeczności lokalnej planowaną realizacją przedsięwzięcia „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu ze złoża „Śmiłowice”.  

do góry