Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa

6 Kwietnia 2018

W czwartek, 5 kwietnia br. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie, odbyło się 47. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa.

Obradom przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Knurów oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Knurów, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Nadleśnictwa Rybnik oraz KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Podczas obrad omówiono stan realizacji wniosków podjętych na poprzednim posiedzeniu Zespołu, które dotyczyły:

  • zabezpieczenia koryta rzeki Bierawki na odcinku od ul. Lignozy do mostu PKP, przed wpływami planowanej w tym rejonie eksploatacji górniczej wraz z naprawą przepustów potoku Wilczańskiego i potoku Krywałdzkiego,
  • podwyższenia prawego obwałowania rzeki Bierawki w km 43+000 do 44+200,
  • remontów i stanu dróg, będących pod wpływem eksploatacji górniczej na terenie miasta Knurowa,
  • pomiarów osiadań mostu w ciągu ulicy Wilsona oraz ulic: Wilsona, Niepodległości i Rybnickiej w Knurowie.

Następnie przedstawiono przebieg eksploatacji górniczej prowadzonej w IV kwartale 2017 r. i w I kwartale 2018 r., a także eksploatacji projektowanej w okresie II i III kwartału 2018r., wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Zastępca Prezydenta Miasta Knurów zwróciła uwagę na znaczenie wybudowanych przez kopalnię dwóch przepompowni w rejonie ulic Niepodległości i Wilsona oraz realizowanej nadbudowy wałów potoku Knurówka. W swoim wystąpieniu podkreśliła konieczność stałego monitoringu wpływów prowadzonej eksploatacji górniczej na powierzchnię, szczególnie w odniesieniu do dróg, gdzie deformacje najwcześniej uwidaczniają się i są bardzo uciążliwe dla dużej grupy osób.

do góry