Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa

5 Kwietnia 2019

W czwartek, 4 kwietnia br. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie, odbyło się 49. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa.

Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: zastępca Prezydenta Miasta Knurów oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Knurów, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Starostwa Powiatowego w Gliwicach, w tym Zarządu Dróg Powiatowych, Regionalnej Dyrekcji Nadleśnictwa Rybnik oraz KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Na wstępie omówiono stan realizacji wniosków podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu, które dotyczyły:

  • zabezpieczenia koryta rzeki Bierawki na odcinku od ul. Lignozy do mostu PKP, przed wpływami planowanej w tym rejonie eksploatacji górniczej wraz z naprawą przepustów potoku Wilczańskiego i potoku Krywałdzkiego,
  • podwyższenia prawego obwałowania rzeki Bierawki w km 43+000 do 44+200,
  • remontów i stanu dróg, będących pod wpływem eksploatacji górniczej na terenie miasta Knurowa,
  • pomiarów osiadań mostu w ciągu ulicy Wilsona oraz ulic: Wilsona, Niepodległości i Rybnickiej w Knurowie.

Następnie przedstawiono przebieg eksploatacji górniczej prowadzonej w IV kwartale 2018 r. i I kwartale 2019 r., a także eksploatacji projektowanej w II i III kwartale 2019 r., wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Zastępca Prezydenta Miasta Knurów w swoim wystąpieniu poprosiła przedstawicieli KWK „Knurów-Szczygłowice” o:

  • przedstawienie analizy występowania zagrożenia powodziowego na terenach Miasta Knurów na skutek prowadzonej eksploatacji przez KWK „Knurów-Szczygłowice”;
  • przedstawienie na sesji rady miejskiej w Knurowie zagadnień związanych z założeniami wniosku o udzielenie koncesji, złożonej w Ministerstwie Środowiska.
do góry