Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze

16 Października 2014

16 października br. w Zakładzie Górniczym "SILTECH" Sp. z o.o. w Zabrzu odbyło się 12 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze.
Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Zabrze, Wyższego Urzędu Górniczego, Centrali Kompanii Węglowej S.A., Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz dyrektorzy kopalń: KWK "Sośnica - Makoszowy", KWK "Bielszowice" i ZG "SILTECH" Sp. z o.o.
W trakcie posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału 2014 r., a także eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2014 r. i w I kwartale 2015 r., wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Do przedstawionych informacji uczestnicy posiedzenia nie wnieśli uwag.
Podczas posiedzenia przedstawiono zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia Zespołu porozumiewawczego. Przedstawiciel KWK "Sośnica-Makoszowy" szczegółowo omówił zaawansowanie robót remontowych w obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Zabrzu oraz zakres likwidacji szkód górniczych powstałych w ciągu ul. Lubuskiej.
Szczególną uwagę poświęcono realizacji przez KWK "Sośnica-Makoszowy" zadania, polegającego na podwyższeniu i uszczelnieniu wałów rzeki Kłodnicy, na odcinku od zrekultywowanego zalewiska Wn 35 do ujścia potoku Chudowskiego. Wszyscy zainteresowani uczestnicy podkreślili kluczowe znaczenie tego projektu, w aspekcie istniejącego zagrożenia powodziowego ze strony rzeki Kłodnicy, dla dzielnicy Makoszowy. Omówiono również problemy powstałe na etapie uzyskania przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest kluczowym dokumentem w procedurze oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Przedstawiciele Urzędu Miasta Zabrze pozytywnie ocenili dotychczasową współpracę z zakładami górniczymi, w zakresie usuwania szkód powstałych w wyniku prowadzonej działalności górniczej.
Na zakończenie dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach dokonał krótkiej analizy zaprezentowanych na posiedzeniu materiałów. Odniósł się w szczególności do rangi organów ochrony środowiska, które zajmują podstawowe miejsce w procesie decyzyjnym dla realizacji omawianych na posiedzeniu przedsięwzięć. Podkreślił również znaczenie Zespołu porozumiewawczego, jako platformy do osiągania porozumienia i wypracowywania stanowisk w szczególnie skomplikowanych i uciążliwych dla mieszkańców miasta Zabrza zadań.

do góry