Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze

14 Kwietnia 2016

14 kwietnia br. w Zakładzie Górniczym „SILTECH” Sp. z o.o. w Zabrzu odbyło się 15. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze. Spotkaniu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miasta Zabrze, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, OUG w Gliwicach oraz zakładów górniczych: KWK „Makoszowy”, KWK „Sośnica”, KWK „Bielszowice” i ZG „SILTECH” Sp. z o.o.

Na wstępie omówiono uchwały podjęte na poprzednim posiedzeniu Zespołu porozumiewawczego, które dotyczyły przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. Dotyczyły one w szczególności robót remontowych w obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, likwidacji szkód górniczych powstałych w ciągu ul. Lubuskiej oraz podwyższeniu i uszczelnieniu wałów rzeki Kłodnicy na odcinku od zrekultywowanego zalewiska Wn 35 do ujścia potoku Chudowskiego.

W dalszej części posiedzenia przedstawiono eksploatację górniczą dokonaną w IV kwartale 2015 r. i I kwartale 2016 r., a także eksploatację projektowaną w II i III kwartale 2016 r. Przedstawiono również sposób oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu miasta Zabrze oraz zakres wykonanych przez przedsiębiorców górniczych prac związanych z usuwaniem szkód górniczych w gruntach i obiektach budowlanych.

Szczególną uwagę poświęcono przedsięwzięciu polegającemu na podwyższeniu i uszczelnieniu wałów rzeki Kłodnicy, gdzie na etapie przygotowawczym pojawił się problem z wyznaczeniem drogi dojazdowej o odpowiednich parametrach w rejon planowanych robót hydrotechnicznych. Zarówno przedstawiciele inwestora, czyli SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”, jak i Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej wyrazili wolę szybkiego rozwiązania problemu, co jest istotne z punktu widzenia znaczenia przedsięwzięcia dla ochrony przeciwpowodziowej dzielnicy Makoszowy.

Na zakończenie posiedzenia uczestnicy spotkania podjęli decyzję o kontynuacji monitorowania omawianych w trakcie spotkania uchwał.

Kolejne posiedzenie Zespołu porozumiewawczego odbędzie się w październiku br.

do góry