Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie grupy ATEX AdCo

Posiedzenie grupy ATEX AdCo

20 Czerwca 2023

W poniedziałek, 19 czerwca br. odbyło się w formie telekonferencji 35. posiedzenie grupy ATEX AdCo - europejskiej grupy roboczej ds. współpracy administracyjnej w obszarze Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Posiedzeniu przewodniczył Roman Sąsiadek - zastępca dyrektora Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego pełniący funkcję przewodniczącego grupy ATEX AdCo. W obradach uczestniczyli przedstawiciele organów nadzoru rynku poszczególnych państw Unii Europejskiej oraz przedstawiciele: Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL), Komitetu Technicznego CEN/TC 31 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem, Europejskiej Grupy Koordynacyjnej Jednostek Notyfikowanych (ExNBG) w zakresie dyrektywy ATEX (2014/34/EU) oraz zaproszeni eksperci w obszarze objętym działaniem grupy.

Ponadto, Departament Energomechaniczny Wyższego Urzędu Górniczego zaprezentował działalność Zespołu ds. Kontroli Wyrobów poprzez przedstawienie wybranych zagadnień z bieżącej działalności w obszarze nadzoru rynku nad wyrobami objętymi dyrektywą ATEX stosowanymi w polskim przemyśle wydobywczym, jak też przedstawił zagadnienia dotyczące zasad prowadzenia eksploatacji już zastosowanych wyrobów w aspekcie zachowania zgodności z dyrektywą ATEX (2014/34/EU) oraz dyrektywą ATEX User (1999/92/WE).

do góry