Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie zespołu porozumiewawczego do spraw oceny (..)

Posiedzenie zespołu porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa

7 Października 2016

6 października br. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” odbyło się 44. posiedzenie zespołu porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa.

Posiedzeniu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: zastępca prezydenta Miasta Knurów oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Knurów, Wyższego Urzędu Górniczego, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Podczas spotkania omówiono stan realizacji wniosków podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu, które dotyczyły:

  • zabezpieczenia koryta rzeki Bierawki na odcinku od ul. Lignozy do mostu PKP przed wpływami planowanej w tym rejonie eksploatacji górniczej wraz z naprawą przepustów potoku Wilczańskiego i potoku Krywałdzkiego,
  • podwyższenia prawego obwałowania rzeki Bierawki w km 43+000 do 44+200,
  • remontów i stanu dróg, będących pod wpływem eksploatacji górniczej na terenie miasta Knurowa.

Następnie przedstawiono przebieg eksploatacji górniczej prowadzonej w okresie II i III kwartału 2016 r., a także eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2016 r. i w I kwartale 2017 r. wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

W dalszej części posiedzenia omówiono stan realizacji dwóch przedsięwzięć: budowy dwóch przepompowni w rejonie ul. Niepodległości i Wilsona oraz nadbudowy wałów potoku Knurówka wraz z jego regulacją. Zastępca prezydenta Miasta Knurów zwróciła uwagę na   konieczność ścisłego monitoringu wpływów prowadzonej eksploatacji górniczej na powierzchnię, szczególnie w odniesieniu do dróg, gdzie deformacje najwcześniej uwidaczniają się i są bardzo uciążliwe dla dużej grupy osób.

W dyskusji podkreślono, że dotychczasowa, efektywna współpraca pomiędzy władzami miasta a przedsiębiorcą umożliwiła istotne ograniczenie negatywnego oddziaływania prowadzonych robót górniczych na środowisko i bieżące usuwanie powstałych szkód.

do góry