Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie

8 Maja 2015

7 maja 2015 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Piekary" w Piekarach Śląskich odbyło się 18. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie.

Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, przedstawiciele Urzędu Miasta, Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz dyrektorzy kopalń KWK „Piekary” i KWK „Bobrek-Centrum”.

Podczas spotkania omówiono stan realizacji sześciu uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu, które dotyczyły:

  • usuwania skutków wstrząsów wysokoenergetycznych związanych z prowadzeniem eksploatacji górniczej, rejestrowanych w granicach administracyjnych miasta Piekary Śląskie;
  • planowanego remontu wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bednorza;
  • rektyfikacji budynków mieszkalnych położonych przy ul. Roździeńskiego, 
  • przywrócenia wartości użytkowych gruntom po byłej kopalni „Andaluzja”, zdegradowanym działalnością górniczą;
  • planowanej budowy przepompowni przy ul. Komunardów;
  • usuwania szkód górniczych w budynkach przy ul. Kolejowej 7 i 8.

Dyrektorzy KWK „Piekary” i KWK „Bobrek-Centrum” przedstawili zakres eksploatacji górniczej dokonanej  w IV kwartale 2014 r. oraz I kwartale 2015 r., a także eksploatacji projektowanej w II i III kwartale 2015 r. Omówiono oddziaływanie tych eksploatacji na powierzchnię terenu oraz realizację rzeczowo-finansową planów usuwania szkód górniczych.

Szczególną uwagę poświęcono problemom związanym z odwadnianiem niecek bezodpływowych powstałych na terenie Gminy Piekary Śląskie. Wszyscy uczestnicy Zespołu porozumiewawczego z zadowoleniem przyjęli fakt zawarcia w marcu br. ugody trójstronnej pomiędzy Gminą Piekary Śląskie, Kompanią Węglową S.A. Oddział KWK „Piekary” i Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A., w wyniku której zostanie zaprojektowany i wykonany nowy, docelowy system odwadniania tzw. „Niecki Montometu”. Realizacja projektu pozwoli na uregulowanie stosunków wodnych w niecce bezodpływowej w stopniu umożliwiającym zagospodarowanie przedmiotowych terenów zgodnie z przeznaczeniem określonym w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekary Śląskie.

do góry