Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A.

Spotkanie w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A.

26 Maja 2022

W środę, 25 maja br. w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. odbyło się spotkanie przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu oraz przedstawicieli przedsiębiorcy zaangażowanych w prace Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009-2018 w KGHM Polska Miedź S.A., powołanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego zarządzeniem nr 40 z dnia 18 kwietnia 2018 r. W spotkaniu wzięli udział: prezes WUG Adam Mirek oraz wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A., a przewodniczył mu wiceprezes WUG Krzysztof Król - przewodniczący zespołu.

Spotkanie było formą sprawozdania i oceny realizacji wniosków końcowych prac wykonanych przez KGHM Polska Miedź S.A. Rozpatrzono ponadto ewentualne, dalsze działania związane z przedstawionymi wynikami prac, skierowanymi przede wszystkim do O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” oraz O/ZG „Rudna”, gdzie zjawiska gazowe i gazogeodynamiczne stanowią realne zagrożenie. Obecnie zrealizowanych jest większość zadań zespołu, a trwające prace polegają na weryfikacji i gromadzeniu danych, które w efekcie mają stanowić podłoże do decyzji związanych z kierunkiem działań przedsiębiorcy.

Podsumowując, zgodnie z założeniami, zmodernizowana i ujednolicona została technologia prowadzenia robót wiertniczych obowiązujących w kopalniach rud miedzi. Wykonywane zostały m.in. lokalne modele geologiczne, termiczne, paleotermiczne, modelowanie 1D i 2D procesów generowania, ekspulsji i migracji węglowodorów oraz siarkowodoru. Wykonano również próby badań metodami geofizycznymi, tj. geoelektryczne, georadarowe i sejsmiczne, jak również zrealizowano pracę dotyczącą doboru optymalnych technik pomiarowych, pozwalających określić zagrożenie gazowe w podziemnych wyrobiskach górniczych. Ponadto, na bazie danych opracowano klasyfikację stanu zagrożenia zjawiskami gazogeodynamicznymi, służącą do oceny - na zasadzie punktacji - zagrożenia wyrzutowego. W związku z tym, że weryfikacja oraz testy w warunkach rzeczywistych wraz z gromadzeniem odpowiednich danych do baz komputerowych wymagają długiego czasu, przedstawienie tych wyników/rozwiązań będzie możliwe dopiero w 2024 roku. Podjęto zatem deklarację o spotkaniu po zakończeniu badań, którego celem będzie przedstawienie przez przedsiębiorcę ostatecznych wyników wykonanych czynności zaleconych w sprawozdaniu wraz z rezultatami.

do góry