Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2019 roku

Stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2019 roku

9 Stycznia 2020
W 2019 roku w polskim górnictwie wzrosła wypadkowość śmiertelna z 21 wypadków śmiertelnych zaistniałych w 2018 roku do 23 wypadków śmiertelnych zaistniałych w 2019 roku. Zasadniczy wpływ na to zjawisko ma wzrost wypadkowości śmiertelnej w kopalniach rud miedzi z 1 w 2018 roku do pięciu w 2019 roku. Natomiast odnotowano duży spadek wypadkowości ciężkiej w porównaniu do roku poprzedniego z 15 wypadków zaistniałych w 2018 r. do 10 wypadków ciężkich zaistniałych w 2019 roku.

Analiz wypadków śmiertelnych i ciężkich w okresie dziesięciu lat wskazuje na tendencję spadkową. Suma wypadków śmiertelnych i ciężkich zaistniałych w 2019 roku zmniejszyła się o trzy w porównaniu do 2018 roku.

Najczęstszą przyczyną wypadków były zdarzenia związane z zagrożeniami naturalnymi – zagrożeniem tąpaniami i odprężeniami w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych:

 • w związku z zagrożeniem tąpaniami - w 2018 roku miały miejsce 3 zdarzenia wypadkowe, w wyniku których poszkodowanych zostało 21 pracowników (6 wypadków śmiertelnych, 1 wypadek ciężki, 14 wypadków lekkich) natomiast w 2019 roku miało miejsce 5 zdarzeń wypadkowych, w wyniku których poszkodowanych zostało 64 pracowników (6 wypadków śmiertelnych, 2 wypadki ciężkie, 56 wypadków lekkich),

 • w związku z zagrożeniem odprężeniami w wyrobiskach - w 2018 roku miały miejsce 3 zdarzenia wypadkowe, w wyniku których 11 pracowników uległo wypadkom lekkim natomiast w 2019 roku miało miejsce 5 takich zdarzeń, w wyniku których poszkodowanych zostało 23 pracowników (1 wypadek ciężki i 22 wypadki lekkie).

 •  *) Wykres prezentuje przybliżoną liczbę odprężeń (samoistnych i sprowokowanych) zgłoszonych do Wyższego Urzędu Górniczego w postaci „Informacji” (tzw. Telefonogramu)

W roku 2019 zaobserwowano duży udział wypadków spowodowanych „czynnikiem ludzkim”. Na 33 wypadki śmiertelne i ciężkie zaistniałe w 2019 roku aż  22 zaistniały z powodu błędów ludzkich, nieprzestrzegania podstawowych zasad i przepisów bhp, złej organizacji i koordynacji robót,  w szczególności z powodu:

 • stosowania niebezpiecznych metod pracy,
 • przebywania pracowników na drogach transportowych w czasie ruchu środków transportowych lub w bezpośrednim sąsiedztwie elementów maszyn,
 • nieprawidłowego wykonywania ręcznych prac transportowych (wykorzystywanie do ręcznych prac transportowych urządzeń niedostosowanych do tych prac),
 • nieprzestrzegania zasad regulaminów pracy kolei podziemnej oraz regulaminów transportu (wchodzenie do wozu kopalnianego bez uprzedniego wyłączenia trakcji elektrycznej, rozpoczęcie jazdy pociągiem pomimo braku zgody na rozpoczęcie jazdy),
 • wykonywania prac pod wpływem alkoholu,
 • stosowania urządzeń niesprawnych technicznie (eksploatowanie pojazdu z niesprawnym hamulcem, brak barierek ochronnych na podeście kombajnu, nieprawidłowe osadzenie kontenera na ramie),
 • stosowania urządzeń niezgodnie z dokumentacją (stosowanie rozdzielacza sekcji niezgodnie z przeznaczeniem),
 • wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych bez wyłączenia napięcia (porażenia prądem),
 • niedozwolonego przebywania na trasie będącego w ruchu przenośnika zgrzebłowego,
 • wykonywania prac niezgodnie z dokumentacją – instrukcją (płukanie rurociągu wysokociśnieniowego cieczą hydrauliczną zamiast wodą, brak zabezpieczenia ociosu węglowego podczas wykonywania wierceń, brak zabezpieczenia stropu w rejonie prowadzonej przebudowy),
 • stosowania niewłaściwych narzędzi do zleconych prac (zamiast dwóch kluczy - klucza i kilofa).

Przeprowadzone przez organy nadzoru górniczego kontrole górniczego wykazały, wynikały one często z nieświadomych błędów i niedostatecznego lub nieprofesjonalnego nadzoru ze strony osób kierownictwa i dozoru ruchu, wskutek nieznajomości określonych zasad obowiązujących w technologii i organizacji procesów eksploatacji złóż.   W okresie 11 miesięcy  2019 roku pracownicy urzędów górniczych przeprowadzili kontrole urządzeń energomechanicznych, na które przeznaczyli 18 866 roboczodniówek. W wyniku kontroli wstrzymali w 1 531 przypadkach ruch maszyn, urządzeń i instalacji bądź prowadzenie robót górniczych w warunkach niebezpiecznych, stanowiących zagrożenie dla zatrudnionych pracowników bądź ruchu zakładu górniczego.
W związku z ww. zatrzymaniami organy nadzoru górniczego, w wydanych decyzjach, w formie nakazów określały niezbędne działania profilaktyczne.

W wyniku przeprowadzonych ocen stanu bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie podejmowane były działania w celu ograniczenia zagrożeń występujących w  zakładach górniczych:

 1. Seminaria, szkolenia i spotkania:
 • maj, czerwiec – seminarium dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. dotyczące właściwych sposobów eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych oraz zasad bezpiecznego wykonywania prac przy tych urządzeniach;
 • czerwiec – seminarium dla przedstawicieli przedsiębiorców, osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny, przedstawicieli jednostek notyfikowanych oraz producentów lub upoważnionych przedstawicieli producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa w zakresie wymagań formalnych dla maszyn i urządzeń podlegających ocenie zgodności z wymaganiami odpowiednich dyrektyw unijnych;
 • październik – spotkanie z rzeczoznawcami ds. ruchu zakładu górniczego w zakresie urządzeń do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, którego celem było omówienie bieżących zagadnień dotyczących bezpieczeństwa urządzeń budowy przeciwwybuchowej stosowanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, wynikających z realizacji zadań przez tych rzeczoznawców;
 • listopad – seminarium dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych KHGM Polska Miedź S.A. dotyczące wymagań przepisów bezpieczeństwa dla maszyn z napędem spalinowym przeznaczonych do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań nowych przepisów w sprawie wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach;
 • listopad – szkolenie dla pracowników ZG Sobieski i podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego, na temat wymagań przepisów dla układów transportowych do transportu materiałów w wyrobiskach poziomych i pochyłych o nachyleniu do 45° oraz transportu ręcznego;
 • listopad – spotkanie z rzeczoznawcami ds. ruchu zakładu górniczego w zakresie górniczych wyciągów szybowych i szybów oraz urządzeń transportowych w wyrobiskach poziomych i pochyłych o nachyleniu do 45°, którego celem było omówienie bieżących zagadnień dotyczących bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, wynikających
  z realizacji zadań przez tych rzeczoznawców;
 • październik - seminarium poświęcone tematyce występowania niebezpiecznych zdarzeń w kopalniach węgla kamiennego, w których zagrożenia metanowe i pożarowe były dominującymi przyczynami. W ramach tych działań, o charakterze szeroko pojętej prewencji, zorganizowano seminarium w zakresie zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Głównym jego celem było zapoznanie osób kierownictwa działów wentylacji kopalń wydobywających węgiel kamienny oraz pracowników urzędów górniczych z poziomem zagrożenia metanowego i pożarowego, w tym zagadnieniami prognozy i profilaktyki. Podczas zajęć przedstawione zostały m.in.:
  • obowiązujące przepisy w zakresie zagrożenia metanowego i pożarowego,
  • podstawowe zasady dotyczące prognozowania i zwalczania zagrożenia pożarowego,
  • przyczyny katastrof górniczych o genezie aerologicznej na podstawie wybranych przykładów,
  • podstawowe zasady dotyczące prognozowania i zwalczania zagrożenia metanowego, w tym metody pomiarowe,
  • metody pomiarowe i interpretacja wyników w zakresie zagrożenia pożarowego.
 1. Wystąpienia Prezesa WUG do przedsiębiorców w związku z zaistniałymi wypadkami:
 • kwiecień – wystąpienie, będące następstwem obniżenia poziomu bezpieczeństwa przy użytkowaniu układów hydraulicznych sekcji obudów zmechanizowanych oraz instalacji ciśnieniowych służących do ich zasilania. W piśmie tym Prezes WUG zwrócił się do przedsiębiorców o podjęcie zdecydowanych działań organizacyjno-technicznych w celu poprawy stanu bezpieczeństwa w tym zakresie. Działania wdrażane przez poszczególnych przedsiębiorców były weryfikowane w czasie kontroli przeprowadzanych przez pracowników departamentu.
 1. Monitorowanie za pomocą urządzeń rejestrujących AZRP, będących własnością WUG, rejonów szczególnie niebezpiecznych pod względem występujących zagrożeń, w KWK Brzeszcze, KWK Murcki- Staszic, KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie ruch Zofiówka, KWK Knurów-Szczygłowice ruch Szczygłowice i ZG Rudna.
 2. Nadzór nad wdrażaniem łączności bezprzewodowej w KWK Mysłowice Wesoła.
 3. W zakresie nadzoru rynku nad wyrobami podlegającymi ocenie zgodności z wymaganiami odpowiednich dyrektyw unijnych: 
 • w związku z wystąpieniem Prezesa WUG przedsiębiorcy przesyłali w 2019 r. do WUG na skrzynkę mailową informacje o nowych typach maszyn i urządzeń zastosowanych po raz pierwszy w ruchu zakładu górniczego w 2019 r. Informacje te były podstawą do ustalania planów kontroli wyrobów w zakładach górniczych w 2019 r.;
 • w wyniku postępowania w sprawie wyrobu niezgodnego z wymaganiami dyrektywy ATEX, została wydana przez Prezesa WUG decyzja o wycofaniu z użytku iskrobezpiecznych progowych mierników rezystancji typu HA-KA/ER2.1.;
 • w związku z informacjami napływającymi do urzędu o potencjalnym niebezpieczeństwie stwarzanym przez stosowanie wyrobów, tj. węże hydrauliczne, niektóre typy maszyn i urządzeń tzw. „małej mechanizacji”, czy też inne maszyny i urządzenia stosowane w wyrobiskach podziemnych (m.in. wyłączniki kopalniane, kołowroty, pompy) zostały przeprowadzone liczne kontrole zarówno, w zakładach górniczych jaki i u producentów, ich upoważnionych przedstawicieli czy też dystrybutorów. Współpracowano również w tym zakresie z jednostkami certyfikującymi. W wyniku tych działań stwierdzono, że wyroby będące przedmiotem kontroli są zgodne z wymaganiami odpowiednich przepisów i nie stwarzają zagrożenia;
 • na stronie internetowej WUG udostępnione są aktualne informacje o przepisach dotyczących oceny zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi, norm zharmonizowanych oraz jednostek notyfikowanych. Informacje te są kompendium wiedzy na temat zasad harmonizacji technicznej oraz globalnego podejścia do badań wyrobów w ramach wspólnego rynku europejskiego.
 1. Dla zapewnienia uznanych standardów bezpieczeństwa zakładów górniczych kontynuowane były działania profilaktyczne w zakresie propagowania bezpiecznych metod pracy wśród pracowników zatrudnionych przy budowie, obsłudze i naprawach obiektów podstawowych. Realizowano zasadę, prowadzenia podczas kontroli rozmów z pracownikami uczestniczącymi w kontroli, propagujących bezpieczne metody pracy z uwzględnieniem ustaleń obowiązujących w technologiach wykonywania robót i instrukcjach obsługi maszyn i urządzeń, szczególnie w zakresie postępowania podczas sytuacji awaryjnych.
 1. Mając na uwadze wyniki analizy przyczyn awaryjnych postojów stacji wentylatorów głównych należących do likwidowanych zakładów górniczych, które przewietrzają również wyrobiska czynnych kopalń oraz bezpieczeństwo ich załóg, wykonano dodatkowe kontrole następujących stacji wentylatorów głównych w SRK S.A. w Bytomiu: przy szybie Andrzej IV (Oddział KWK „Brzeszcze-Wschód”), przy szybie „Giszowiec” (Oddział KWK „Wieczorek II”), przy szybie „Południowy” (Oddział KWK „Makoszowy”), przy szybach Jas IV i Jas VI (Oddział KWK „Jas-Mos”) W czasie kontroli, oprócz stanu technicznego urządzeń, sprawdzano między innymi umiejętności postępowania pracowników obsługi w stanach awaryjnych i zasady kontroli gotowości do uruchomienia wentylatora rezerwowego.

Inne działania:

 • Działalność komisji i zespołów powołanych przez prezesa wyższego urzędu górniczego.
 • Współpraca z zakładem ubezpieczeń społecznych w Warszawie.
 • Działalność fundacji „bezpieczne górnictwo im. Wacława Cybulskiego”.
 • Organizacja konferencji, seminariów, między innymi zorganizowanie wspólnie z Zarządem Głównym SITG i Głównym Instytutem Górnictwa konferencji pt. „PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W POLSKIM GÓRNICTWIE” (w roku 2019 odbyła się XXI konferencja), która stanowi kontynuację cyklu spotkań w temacie działań podejmowanych dla poprawy stanu bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych wszystkich rodzajów górnictwa.
 • Organizacja cyklicznych spotkań i narad z:
  • kierownictwami zakładów górniczych,
  • pracownikami służb bhp,
  • przedstawicielami SIP.
 • Udział Wyższego Urzędu Górniczego w organizacji IX Forum Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy, działających w zakładach górniczych, które odbyło się dniach 2-4 października 2019 r. w Ustroniu, którego temat przewodni brzmiał: „Skuteczność działania ZSIP miernikiem bezpiecznej pracy”.
 • Omawiane zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w górnictwie,  wypadkowości przez przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego na różnych seminariach i spotkaniach, w tym na dwóch edycjach Akademii BHP Wydawnictwa Górniczego, które odbyły się w Bystrej koło Bielska-Białej w dniach 12 -13 czerwca oraz 23-24 października 2019 r.
 • Prowadzenie spotkań informacyjnych z osobami dozoru ruchu zakładów górniczych, połączonych ze szkoleniami popularyzującymi tzw. „dobre praktyki w górnictwie”.
 • Działalność wydawnicza. Od 1969 roku Wyższy Urząd Górniczy wydaje periodyk naukowo – techniczny, który obecnie jest miesięcznikiem „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”.
 • Na stronie internetowej WUG prowadzona jest zakładka pt.: „BHP w górnictwie. Najlepsze praktyki” w której propagowane są najciekawsze projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i eliminowania ryzykownych zachowań.
 • Interwencja

W Wyższym Urzędzie Górniczym czynny jest telefon interwencyjny, przy którym dyżurują dyspozytorzy. Przyjmują m.in. informacje o zagrożeniach bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego. Informacje można przekazywać pod całodobowy numer telefonu 32 736 19 47,  jak również uwagi o bezpieczeństwie i higienie pracy w górnictwie mogą być przesyłane na adres . W 2019 r. na telefon interwencyjny WUG oraz skrzynkę mailową wpłynęło łącznie 141 zgłoszeń o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu zakładów. Pracownicy nadzoru górniczego w 2019 r. potwierdzili zasadność 42 zgłoszenia (30%), natomiast w 2018 interwencyjnych zgłoszeń było 109 (potwierdzonych 25).

12) Działalność legislacyjna dotycząca obszarów takich jak:

 • stwierdzania kwalifikacji ;
 • zmian w systemie szkoleń;
 • rzeczoznawców - propozycja egzaminów dla rzeczoznawców - osób fizycznych;
 • porządkowanie przepisów elektromechanicznych w związku ze wzrostem liczby wypadków w tej dziedzinie - zwłaszcza elektrycznych (porażenia) i w transporcie;
 • nielegalnej eksploatacji.

Duży wpływ na stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych ma niski poziom szkoleń. Obecnie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, nie ma wymogu weryfikacji prowadzących szkolenia osób wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych. Każdy może szkolić. Powyższe spowodowało, że w realiach dzisiejszego rynku, w drodze  przetargów najczęściej wybierane są oferty najkorzystniejsze cenowo, często dumpingowe, które nie gwarantują odpowiedniego poziomu szkoleń zarówno w dziedzinie bhp jak i też szkoleń specjalistycznych.

 W celu eliminacji ryzykownych zachowań pracowników,  podnoszenia świadomości i dyscypliny pracy, zagadnienie szkoleń i kwalifikacji było przedmiotem prac, powołanej przez Prezesa WUG Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie, która w celu podniesienia bezpieczeństwa pracy w ruchu podziemnych zakładów górniczych opracowała:

 • ujednolicone wymagania kwalifikacyjne do wykonywania określonych czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego, w tym do obsługi maszyn i urządzeń, które nie zostały określone w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zmianami),
 • minimalne wymagania dotyczące czasookresów dla kursów, na podstawie których wykonywane będą czynności specjalistyczne w ruchu podziemnych zakładów górniczych.

W związku z niepokojącym wzrostem wypadków śmiertelnych i ciężkich, w podziemnych zakładach górniczych, Uchwałą podjętą na XLIII posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie w dniu 13 listopada 2019 r., przedsiębiorcy górniczy zostali zobowiązani do ich stosowania.

Z uwagi na problemy z jakimi aktualnie spotykają się absolwenci uczelni  kształcących dla potrzeb górnictwa, przedsiębiorcy górniczy a także dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych, przy badaniu, czy  wykształcenie absolwentów wyższych uczelni technicznych jest odpowiednie dla uzyskania określonych kwalifikacji górniczych i zatrudnienia ich jako osoby dozoru ruchu w zakładach górniczych, w 2019 r. działał Zespół „Zespół do opracowania zaleceń dotyczących minimalnych wymagań dla modułów kształcenia oraz planów studiów, jakie powinny być realizowane przez uczelnie kształcące w dyscyplinie naukowej górnictwo i geologia inżynierska”, powołany przez Prezesa WUG Zarządzeniem nr 22 z dnia 23 października 2013 r. w wyniku jego prac opracowane zostały zalecenia dotyczące minimalnych wymagań w zakresie treści merytorycznych (wykazu przedmiotów i minimalnych liczby godzin zajęć dydaktycznych), jakie powinny być realizowane przez uczelnie (na odpowiednich wydziałach, kierunkach i specjalnościach) kształcące w dyscyplinie naukowej górnictwo i geolo­gia inżynierska, umożliwiające absolwentom tych uczelni uzyskanie kwalifikacji do wykonywania czynności w dozorze ruchu i kierownictwie zakładów górniczych, zakładów wykonujących roboty geologiczne oraz zakładów prowa­dzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze.

Pomimo tych wszystkich działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pracy, niepokojącym jest fakt, że cały czas udział tzw. „czynnika ludzkiego” w przyczynach wszystkich wypadków w górnictwie jest na poziomie około 80%. Tylko wtedy, gdy do świadomości pracowników w pełni dotrze odpowiedzialność za swoje działania, zapewni to w dużym stopniu ich bezpieczeństwo i bezpieczeństwo ich kolegów. Nawet najlepsze przepisy bhp, instrukcje i wytyczne oraz zaangażowanie pracowników nadzoru górniczego, bez świadomego ich zastosowania przez górników w codziennej pracy nie są w stanie wyeliminować dużej części wypadków, przede wszystkim tych spowodowanych irracjonalnym i czasami trudnym do wytłumaczenia działaniem, nawet doświadczonych pracowników. Przyczyną takiej sytuacji być może są przedstawiane powyżej nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli przez pracowników urzędów górniczych różnych specjalności.

Zgony naturalne

Wyniki przeprowadzonej przez Wyższy Urząd Górniczy analizy stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie wskazują na utrzymującą się na wysokim poziomie liczbę zgonów naturalnych w górnictwie.

W latach 2015-2019 w polskim górnictwie wystąpiły łącznie 54 przypadki takich zgonów, w tym 36 (66,7%) w kopalniach węgla kamiennego. Osiem spośród nich wystąpiło  w zakładach przeróbki mechanicznej węgla (14,8%). Najwięcej zgonów naturalnych (13) odnotowano w roku 2018. Liczba ta jednak nie odbiegała znacząco  od liczby zgonów zarejestrowanych w latach 2015– 2019. 

 

Analiza zgonów naturalnych odnotowanych w latach 2015-2019 według grup wiekowych wykazała, że dominującą grupę stanowili pracownicy w wieku powyżej  50 lat. W analizowanym okresie, na 54 zgony, 28 (51,8%) odnotowano w tej właśnie grupie wiekowej. Drugą grupą wiekową pod względem liczby zgonów, w której odnotowano 18 zgonów (33,3%) byli pracownicy w przedziale wiekowym 41–50 lat. Niepokojącym zjawiskiem są zgony naturalne wśród pracowników poniżej 40 lat, a nawet w grupie wiekowej 21-30 lat. W 2019 r. na 12 zgonów naturalnych 3 dotyczyły pracowników poniżej 40 lat, w tym 2 w grupie wiekowej 21–30 lat.

Przemysł wydobywczy, w szczególności górnictwo węgla kamiennego, należy do środowiska pracy potencjalnie najbardziej niebezpiecznego ze względu na występujące zagrożenia naturalne oraz złożoność procesu technologicznego, dotyczącego między innymi udostępniania złoża, wydobycia i transportu. W zawód górnika jest wpisane ryzyko, zarówno przewidywalne, jak i nieprzewidywalne. Górnicy są mocno narażeni na wysiłek fizyczny, zapylenie i wysoką temperaturę. To zawód, w którym do trudnych warunków, dochodzi również stres, co sprawia, że stan zdrowia górników powinien być sprawdzany w sposób szczególny. Ich praca wykonywana jest często w skrajnie trudnych warunkach, coraz częściej w podwyższonej temperaturze, w atmosferze uboższej w tlen niż powietrze atmosferyczne, dodatkowo silnie zapylonej i charakteryzującej się wysoką wilgotnością.

 

Główną przyczyną zgonów naturalnych zarejestrowanych w latach 2015-2019 był zawał mięśnia sercowego z następową ostrą niewydolnością  krążeniowo-oddechową.

 

  Zjawiskiem równie niepokojącym jest fakt, że analizowane zgony naturalne dotyczyły również pracowników, którzy zmarli w ciągu miesiąca od dnia ostatnich badań lekarskich. Obecne wymagania prawne, dotyczące prowadzenia badań lekarskich pracowników oraz zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami nie nakładają na pracodawcę obowiązków w zakresie wykonywania działań profilaktycznych, zmierzających do ograniczenia liczby gonów naturalnych.

Wzrost liczby zgonów naturalnych z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej, powinien skłonić pracodawców do podjęcia określonych działań profilaktycznych. Dodatkowe działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia pracowników powinny być powiązane z działaniami nałożonymi na pracodawcę odpowiednimi przepisami.

Zagadnienie zgonów naturalnych w górnictwie omawiane było na XLIII posiedzeniu, powołanej przez Prezesa WUG Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, która jest jego organem opiniodawczo-doradczym. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele górniczych przedsiębiorców, środowiska naukowego, związków zawodowych, oraz innych instytucji związanych z górnictwem. Do zadań Komisji należy, między innymi, przygotowywanie i przedkładanie Prezesowi WUG stanowisk i opinii dotyczących stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie. W związku z faktem, że analiza zgonów naturalnych w górnictwie wskazuje, że główną ich przyczyną był zawał mięśnia sercowego i  ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, Komisja na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2019 r., uznała za niezbędne  podjęcie prac badawczych umożliwiających opracowanie metodyki badań prewencyjnych w celu ograniczenia zgonów naturalnych w górnictwie.

do góry