Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2023

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2023

6 Września 2023

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego (SGO) to cykliczna konferencja naukowo-techniczna organizowana przez Fundację „Nauka i Tradycje Górnicze” oraz Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy. W tym roku, od 4 do 6 września, w Wiśle odbyła się 10. edycja tego wydarzenia. Głównym przesłaniem SGO jest przekazywanie najnowszej wiedzy dotyczącej praktycznych zagadnień górnictwa odkrywkowego oraz wymiana doświadczeń w celu wypracowania tzw. dobrych praktyk w górnictwie. Tak było również w tym roku. Ponadto podczas edycji 2023 szczególny nacisk położono na przedstawienie zagadnień związanych z:

  • bezpiecznym wydobywaniem kopalin i minimalizacją zagrożeń naturalnych;
  • polityką surowcową kraju i problematyką dostępu do złóż;
  • najnowszymi uregulowaniami prawnymi w odkrywkowej działalności górniczej;
  • prowadzeniem ruchu odkrywkowych zakładów górniczych;
  • uzyskiwaniem decyzji środowiskowych i koncesji wydobywczych;
  • nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w kopalniach surowców skalnych i kopalniach węgla brunatnego;
  • rekultywacją i rewitalizacją terenów pogórniczych;
  • metodami wykorzystania ubocznych produktów spalania (UPS).

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego oraz okręgowych urzędów górniczych w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Kielcach.

Departament Górnictwa WUG przygotował wystąpienie zatytułowane „10 lat Szkoły Górnictwa Odkrywkowego - Bezpieczeństwo w odkrywkowych Zakładach Górniczych - Progres… a może konieczność weryfikacji działań zapobiegawczych?”.

Przedstawiciel poznańskiego urzędu wygłosił referat „Kopalnia Węgla Brunatnego »Adamów« - wieloodkrywkowa historia zagłębia turkowskiego”, w którym przedstawił historię Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” zlokalizowanej we wschodniej części Wielkopolski oraz dzieje jej powstania, eksploatację poszczególnych odkrywek oraz ich rekultywację i zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych.

Natomiast przedstawiciel OUG w Krakowie w zaprezentowanym materiale pt. „Kontrola robót górniczych w sąsiedztwie granic obszaru górniczego, filarów i pasów ochronnych” przybliżył słuchaczom m.in. terminologię zawartą w tytule prezentacji oraz przypomniał o wynikających z przepisów obowiązkach przedsiębiorcy związanych z filarami i pasami ochronnymi oraz eksploatacją w ich pobliżu, jak również w pobliżu granic obszaru górniczego.

OUG we Wrocławiu przygotował z kolei prezentację zatytułowaną „Adaptacja zawodowa młodych pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy”, w której przytoczył przykłady działań i strategii mogących pomóc w procesie adaptacji młodych pracowników.

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach w referacie „70 lat nadzoru OUG w Kielcach - doświadczenia i wyzwania” przedstawił w szerokim ujęciu historię działalności urzędu.

Wśród uczestników konferencji obecni byli: prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek, wiceprezesi WUG - dr inż. Krzysztof Król i Piotr Wojtacha oraz m.in.: przedstawiciele Departamentu Górnictwa Wyższego Urzędu Górniczego, okręgowych urzędów górniczych, reprezentanci instytucji naukowo-badawczych związanych z górnictwem oraz pracownicy kopalń odkrywkowych, a także firm zaplecza technicznego.

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2023 została objęta patronatami honorowymi: Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Klimatu i Środowiska, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Przewodniczącego Komitetu Górnictwa PAN.

do góry