Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wiceprezes WUG Piotr Wojtacha otrzymał nagrodę imienia (..)

Wiceprezes WUG Piotr Wojtacha otrzymał nagrodę imienia Haliny Krahelskiej

19 Listopada 2021

W czwartek, 18 listopada br. na  Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Głównego Inspektora Pracy. W imieniu marszałek Sejmu Elżbiety Witek w wydarzeniu uczestniczyła wicemarszałek Małgorzata Gosiewska. Gospodarzem uroczystości była Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy. Tegoroczne wyróżnienie otrzymał m.in. Wiceprezes WUG Piotr Wojtacha.

Piotr Wojtacha jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie ukończył studia w zakresie górnictwa i geologii w specjalności technika podziemnej eksploatacji złóż oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 1979 - 1991 pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice” w Gliwicach. Od 1991 roku do chwili obecnej jest pracownikiem organów nadzoru górniczego. W urzędach górniczych przeszedł wszystkie szczeble kariery poczynając od nadinspektora w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach. W latach 2002 - 2010 pełnił funkcje, kolejno zastępcy dyrektora oraz dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. Od 2010 roku pracuje w Wyższym Urzędzie Górniczym, początkowo na stanowisku dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem, a od 2014 roku wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego. W okresie od 1 czerwca 2016 r. do 28 lutego 2017 r., na polecenie Prezesa Rady Ministrów, wykonywał obowiązki Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Posiada szereg uprawnień geologicznych i górniczych, w tym m.in. do wykonywania czynności geologa w kategorii 02, IV, VI i XII, geologa górniczego oraz kierownika ruchu zakładu górniczego w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych.

W okresie 30 lat pracy w organach nadzoru górniczego uczestniczył praktycznie we wszystkich czynnościach administracyjnych oraz inspekcyjno-technicznych. Z racji specjalistycznego przygotowania zawodowego wcześniej, jak i obecnie nadzoruje, koordynuje i kontroluje działalność okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, związaną z ruchem podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych, w szczególności w zakresie: gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania, ochrony środowiska, zapobiegania szkodom, funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy, szkolenia osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego, zwalczania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia.

Nagroda im. Haliny Krahelskiej została ustanowiona w 1989 roku przez Głównego Inspektora Pracy w uznaniu zasług Krahelskiej dla rozwoju inspekcji pracy w Polsce.

do góry