Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wieloletni program „Poprawa bezpieczeństwa i warunków (..)

Wieloletni program „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”

30 Marca 2016

29 marca br. prezes WUG Mirosław Koziura uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP i Zespołu Koordynacyjnego ds. programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Spotkanie odbyło się w nowych laboratoriach „Tech-Safe-Bio” Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, który jest koordynatorem ww. programu realizowanego od 2008 roku. Podczas obrad prezentowano jego ubiegłoroczne wyniki. W czasie posiedzenia analizowano także skalę zjawiska zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w „szarej strefie”.

Wieloletni program, prowadzony na podstawie uchwał Rady Ministrów w trzech etapach (2008-2010, 2011-2013, 2014-2016), w ciągu pięciu lat od jego zakończenia ma przynieść ograniczenie o 30% ryzyka zawodowego związanego z  narażeniem pracowników na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych. Zakłada się, że zmaleją liczby wypadków przy pracy: śmiertelnych o 24%, ciężkich o 33%, a chorób zawodowych o 29%. Jego celem jest również zmniejszenie kosztów ponoszonych przez państwo i społeczeństwo z powodu zagrożeń zawodowych. Straty wynikające z nieodpowiednich warunków pracy w Polsce są znaczne, o czym świadczą m.in. ogromne wydatki z funduszu ubezpieczenia wypadkowego ZUS związane z wypadkami i chorobami zawodowymi.

Podstawowym zadaniem programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz rozwój nowych wyrobów i technologii, których wykorzystanie praktyczne przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa pracy. Realizacja programu pozwoli m.in.:

  • zwiększyć skuteczność prewencji w sferze zagrożeń zawodowych w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem zachowania zdolności do pracy w wydłużonym okresie aktywności zawodowej;
  • podnieść jakość zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem przedłużonej aktywności zawodowej;
  • uwzględnić nowoczesne spojrzenie na problematykę bezpieczeństwa pracy i ergonomii w programach nauczania oraz doskonalić kompetencje zawodowe służb specjalistycznych;
  • poszerzyć ofertę polskiego przemysłu producentów środków ochrony indywidualnej, a w konsekwencji poprawić bezpieczeństwo pracowników;
  • kontynuować prace legislacyjne, które zapewnią zgodność polskiego prawa z unijnym w dziedzinie bhp;
  • rozwinąć krajowy system oceny zgodności wyrobów i usług zgodnie z wymogami dyrektyw unijnych;
  • zapewnić aktywne uczestnictwo Polski w międzynarodowej i europejskiej współpracy w zakresie badań naukowych, a także w wymianie dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
  • zwiększać skuteczność działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie bhp, w tym rozwój działalności polskiego Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Uczestnicy warszawskich obrad zapoznali się z infrastrukturą i aparaturą badawczą 17. specjalistycznych laboratoriów „Tech-Safe-Bio”, które zostały otwarte w październiku 2015 r. Umożliwiają one prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych z wykorzystaniem unikatowych technik wspomaganych modelowaniem i symulacją komputerową oraz rzeczywistością wirtualną (VR). Są one ukierunkowane na ochronę zdrowia i poprawę bezpieczeństwa pracowników nie tylko w sytuacjach występowania zagrożeń już rozpoznanych, ale także nowych, związanymi np. z polami elektromagnetycznymi lub nano- i biotechnologiami. Prowadzone w nich zadania dotyczą m.in. sprawności sensorycznej i psychoruchowej, diagnozy i adaptacji psychospołecznej, modelowania warunków oświetleniowych, badań mechanicznych maszyn i środków transportu pionowego, technik bezpieczeństwa w systemach sterowania, rzeczywistości wirtualnej, badań nanoaerozoli i bioaerozoli, audiometrii i badań akustycznych, badań zagrożeń elektromagnetycznych i elektrostatycznych.

do góry