Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wyższy Urząd Górniczy będzie współpracował z (..)

Wyższy Urząd Górniczy będzie współpracował z Okręgowym Inspektorem Pracy w Katowicach

21 Kwietnia 2021

20 kwietnia br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach podpisano „Porozumienie Pracodawców o Współpracy pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego i Dyrektor Generalną Wyższego Urzędu Górniczego a Okręgowym Inspektorem Pracy w Katowicach”.

Celem podpisanego dokumentu jest właściwa realizacja zadań ustawowych w zakresie zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników organów nadzoru górniczego i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, w szczególności w sytuacji stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Współpraca, wynikająca z podpisanego porozumienia, obejmuje w szczególności: badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz innych mających związek z pracą, a także udział w pracach komisji powoływanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do zbadania przyczyn i okoliczności wypadków zbiorowych, katastrof albo niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w ruchu zakładów górniczych, jak również przeprowadzanie wspólnych kontroli. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania wspólnych zadań, w tym kontroli, strony będą podejmować działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników zatrudnionych w organach nadzoru górniczego i Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności w zakresie dotyczącym zagrożeń wywołanych chorobami zakaźnymi przy realizacji zadań służbowych w podmiotach kontrolowanych.

W spotkaniu uczestniczyli p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Piotr Kalbron, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Adam Wąsowski, nadinspektor pracy - koordynator Sekcji Prewencji i Promocji w OIP Katowice Katarzyna Bzdura, a także prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek, dyrektor generalna Wyższego Urzędu Górniczego Krystyna Samek-Skwara oraz dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym Alicja Stefaniak.

Przedstawiciele obecnych na spotkaniu instytucji zadeklarowali wzajemną pomoc we wszystkich działaniach służących realizacji podpisanego porozumienia.

do góry