Prawne aspekty działalności górniczej - sesja XXI Światowego Kongresu Górniczego

10 Września 2008

Sesja wyjazdowa w Katowicach na temat prawnych aspektów działalności górniczej

W dniu 10 września 2008 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyła się sesja poświęcona „Prawnym aspektom działalności górniczej” w ramach XXI Światowego Kongresu Górniczego. Otworzył ją uroczyście dr inż. Piotr Buchwald - Prezes WUG, który podkreślił, iż jest to pierwsza sesja prawna w 50 – letniej historii Światowych Kongresów Górniczych. Jej pomysłodawcą i organizatorem jest Wyższy Urząd Górniczy. Prezes powitał zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: Główny Inspektor Pracy – Tadeusz Jan Zając, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach – Teresa Różańska, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego – Marek Walczak, były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju – prof. dr hab. – Mariusz Orion Jędrysek, były Wiceminister Przemysłu i Handlu - dr inż. Jerzy Markowski, a także przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Polskiego Towarzystwa Legislacji, Dyrektorzy komórek organizacyjnych WUG i okręgowych urzędów górniczych, przedstawiciele wysokich władz zagranicznych, takich jak Minister Energii i Górnictwa Sudanu - Angelina Teny, prezesi urzędów górniczych Republiki Czech, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Słowacji, reprezentanci nauki i przemysłu górniczego m.in. z takich krajów jak: Austria, Indie, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Węgry, Polska.

Dyrektor Departamentu Prawnego WUG - radca prawny Piotr Gisman przewodniczył całej sesji, która została podzielona na dwie odrębne części. Pierwsza – prowadzona przez dr Małgorzatę Waksmańską, głównego specjalistę w Departamencie Prawnym WUG - dotyczyła zakresu przedmiotowego praw górniczych w poszczególnych krajach. Dr Karin Aust – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Austriackim Ministerstwie Gospodarki i Pracy przedstawiła referat na temat: „Zakresu austriackiego prawa górniczego – główne etapy jego rozwoju”. Dr Tamas Hamor – Dyrektor Departamentu Prawnego w Węgierskim Urzędzie Górnictwa i Geologii dokonał oceny przyszłych trendów legislacji w zakresie geologii i górnictwa, zwracając szczególną uwagę na węgierskie prawodawstwo górnicze. Współautorem tego referatu jest Gabor Szabados – Prezes Węgierskiego Urzędu Górnictwa i Geologii. Prof. dr hab. Ryszard Mikosz z Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska w Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Śląskim zaprezentował zakres stosowania polskiej ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, a prof. dr hab. Aleksander Lipiński, Kierownik Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska w Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Śląskim - projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze, przygotowany przez Ministerstwo Środowiska.

Druga część sesji – prowadzona przez Magdalenę Śmieszek, starszego specjalistę w Departamencie Prawnym WUG - poświęcona była kompetencjom organów nadzoru górniczego i kontroli górniczej. W tej części dr Karin Aust omówiła zadania ustawowe organów nadzoru górniczego w Austrii. Profesor Reinhard Schmidt – Prezes Saksońskiego Urzędu Górniczego zaprezentował podział kompetencji organów nadzoru w Niemczech, zwracając szczególną uwagę na land saksoński. Z kolei strukturę władz górniczych w landzie brandenburskim przedstawiła Juliane Knaul, radca prawny z Brandenburskiego Urzędu Górnictwa, Geologii i Surowców Mineralnych. Antonin Taufer, reprezentujący Czeski Urząd Górniczy zaprezentował referat, którego współautorami są Ivo Pegrimek i Pavel Dworak na temat zadań czeskiej administracji górniczej, mających na celu zmniejszenie zagrożeń pracy w górnictwie. Profesor Y.G. Kale wraz z Ranjanem Sahai oraz C. B. Ambesh z Indyjskiego Biura Górniczego przygotowali referat na temat zrównoważonego rozwoju – polityki i regulacji prawnych w Indiach. Dr Kaja Gadowska wygłosiła referat pt.: „Refleksje na temat prestiżu osób kierownictwa w aspekcie zarządzania kopalnią węgla kamiennego”, który przygotowała wraz z dr Joanną Martyką, Katarzyną Nowak i dr Konradem Tausz. Dr Jacek Korski przedstawił strategiczną rolę zarządzania zasobami ludzkimi w górnictwie węglowym. Współautorami tej prezentacji są: Anna Kijewska i prof. dr hab. Henryk Przybyła. Profesor Freek Cronje przedstawił opracowanie pt.: „Ramy rozwoju zbiorowej odpowiedzialności społecznej we Wspólnocie Rozwoju Afryki Południowej”. Na zakończenie Piotr Gisman zaprezentował organizację i zadania polskich organów nadzoru górniczego.

Referenci otrzymali przygotowane przez organizatorów XXI Światowego Kongresu Górniczego tomiki wierszy Wisławy Szymborskiej – polskiej Noblistki, wręczone przez Dyrektora Generalnego WUG – Grzegorza Paździorka. Ten zbiór wierszy jest opatrzony w dedykację poetki adresowaną do uczestników Światowego Kongresu Górniczego.

W trakcie przerw w sesji można było oglądać specjalnie przygotowaną przez kustosza Izby Tradycji przy Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów” – Bogusława Szygułę – wystawę poświęconą historii górnictwa, szczególnie jej prawnym aspektom. Na wystawie przedstawiono m.in. Ordonek Gorny – pierwszą ustawę górniczą z 1528 roku, Zbiór Rozporządzeń, Przepisów i Instrukcji górniczo-policyjnych wydany przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach z 1924 roku, specjalny tornister do przewożenia map do urzędu górniczego.

Sesję podsumował Prezes WUG – dr inż. Piotr Buchwald podkreślając, że z całą pewnością włączenie zagadnień prawnych do Światowego Kongresu Górniczego powinno być kontynuowane. Uznał sesję za bardzo pożyteczną dziękując wszystkim autorom prezentacji. Podziękował organizatorom sesji – szczególnie przewodniczącemu Zespołu organizacyjnego – Dyrektorowi Generalnemu WUG Grzegorzowi Paździorkowi.

Uczestników sesji prawnej ugoszczono w zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu. To uroczyste spotkanie przygotował i prowadził Józef Fudali – główny specjalista w Departamencie Górnictwa WUG. Uczestnicy sesji, w tym, goście z zagranicy, pochlebnie wyrazili się o jej przygotowaniu i przebiegu.

Zobacz galerię zdjęć z przebiegu sesji prawnej.

do góry