Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych Działalnością Wydobywczą

8 Października 2007

W dniach 8–10 października 2007 r., w Ustroniu, odbędzie się międzynarodowa konferencja: "Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych Działalnością Wydobywczą". Organizatorami konferencji są Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Sesje konferencji obejmują następujące bloki tematyczne:
• Rewitalizacja terenów zdegradowanych działalnością wydobywczą – prezentacja dorobku naukowego oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych
• Rola planowania przestrzennego w procesie przekształcania terenów poprzemysłowych. Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unijnych
• Zarządzanie odpadami w przemyśle wydobywczym – aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne (rekultywacja starych składowisk odpadów poprzemysłowych)
• Zapobieganie degradacji ekosystemów – ochrona powietrza i wody na terenach górniczych

W Radzie Naukowo–Programowej konferencji zasiada dr Jan Dulewski, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego. Dr J. Dulewski wspólnie z dr. inż. Romanem Uzarowiczem z WUG wygłosi referat poświęcony aspektom prawnym rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą.

do góry