01/2023 - okładka

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie Numer 01/2023

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Bogusława MADEJ, Piotr KUJAWSKI

W artykule omówiono podstawy prawne gospodarowania odpadami wydobywczymi. Przedstawiono również dane dotyczące ilości wytwarzanych w 2021 roku odpadów wydobywczych oraz mas ziemnych lub skalnych w poszczególnych rodzajach górnictwa. Zaprezentowano gospodarowanie odpadami wydobywczymi w latach 2017-2021.

Aleksandra KOPEĆ

Pełny obraz budowy geologicznej złoża uzyskuje się dopiero po zakończeniu jego eksploatacji. Jak wobec tego zapobiegać zagrożeniom wynikającym z budowy złoża przy wykonywaniu robót górniczych? Jedno z nich może wynikać z obecności pustek krasowych. Artykuł prezentuje, na czym ono polega i jak jest minimalizowane w zakładzie górniczym Rigips-Stawiany.

Dorota HADRYAN

Artykuł przedstawia działalność i kolejne zmiany właściwości rzeczowej utworzonego w 1957 r. Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energo-Mechanicznych, w 2012 r. przemianowanego na Specjalistyczny Urząd Górniczy, a następnie zlikwidowanego 19 października 2022 r. Jego właściwość rzeczową, jako organów nadzoru górniczego oraz administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w górnictwie, określało kolejno 7 rozporządzeń: Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska, a finalnie ustawa - Prawo geologiczne i górnicze.

Z gwarkiem i kilofem w herbie. Miejskie symbole świadectwem górniczych tradycji
Michał WROŃSKI

Źródła termalne - gorący skarb Ziemi
Anna SWINIARSKA-TADLA

do góry