06/2023 - okładka

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie Numer 06/2023

MIESIĘCZNIK WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Arkadiusz ADAMEK, Andrzej BAUEREK, Janusz STAWIARSKI

Przepisy nakładają obowiązek doboru nastaw zabezpieczeń przed skutkami zwarć i przeciążeń w instalacjach elektroenergetycznych zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Zbiór Polskich Norm zawiera jednak grupę norm PN-G-*** dotyczącą instalacji elektrycznych podziemiach kopalń oraz normy europejskie: PN-EN 50628:2016 oraz PN-EN 60909-0:2016-09, które określają różne wymagania dotyczące tych samych zagadnień. Z uwagi na zmiany przepisów oraz rozwiązań technicznych w górnictwie normy grupy PN-G-*** - w przeciwieństwie do norm europejskich - są mało spójne z normalizacją w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych poza górnictwem, a niektóre z ich postanowień nie są odpowiednie do charakteru zjawisk w obwodach, które mają chronić. Wymagania norm europejskich w wielu obszarach odbiegają jednak od zasad budowy istniejących instalacji elektrycznych w podziemnych wyrobiskach polskich kopalń. Porównanie wymagań ww. grupy norm PN-G-*** i norm europejskich wykazało, że wartości nastaw zabezpieczeń zwarciowych obliczonych na podstawie europejskich Polskich Norm [1, 2] mogą być większe od maksymalnych wartości obliczonych na podstawie normy górniczej [3]. Mogłoby to ograniczyć liczbę zbędnych wyłączeń urządzeń elektrycznych stosowanych w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego, w szczególności w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, co ma istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego i efektywności produkcji.

Krzysztof JASICKI, Ewa KAZANOWSKA-KRUPANEK

Artykuł przedstawia problemy podczas drążenia przekopu w strefie uskoku o zrzucie 120 m oraz opis technologii zastosowanej przez TAURON Wydobycie S.A. ZG „Sobieski” do uszczelnienia skał otaczających dane wyrobisko. Natrafienie drążonym przekopem na strefę uskoku spowodowało zasypanie wyrobiska luźnym materiałem ze skał otaczających. Ze względu na równoczesny, duży dopływ wody system odwadniania przygotowano w taki sposób, aby jego wydajność gwarantowała odbiór wody o 50% większy od dopływu prognozowanego. Aby spełnić założenia opracowanej technologii bezpiecznego przejścia przez strefę uskokową wykonano 7 otworów, drenaż którymi obniżył ciśnienie hydrostatyczne o 0,3 MPa. Następnie przystąpiono do prowadzania prac związanych z drążeniem przekopu w ściśle ustalonych i powiązanych ze sobą etapach technologicznych. Etapy te polegały na wzmacnianiu górotworu spoiwem mineralnym za pomocą wcześniej wykonanych otworów, a następnie na powtarzalnych cyklach drążenia wyrobiska w strefie uskokowej, tj. kolejno: drążeniu, wzmacnianiu górotworu iniekcją spoiwa i pilotowaniem prętami lub kotwami samowiertnymi iniekcyjnymi, zabudowie kolejnych odrzwi pod istniejącą już obudową oraz zatłaczaniu spoiwa mineralnego pomiędzy warstwy obudowy.

Marcin SKROBISZ

W artykule omówiono zagrożenia związane z występowaniem niewybuchów w odkrywkowych zakładach górniczych oraz działania profilaktyczne podejmowane w celu ich zminimalizowania.

Modest Maryański - śladami gorączki złota
Jacek BIELENIN

Żubrza epopeja w cieniu górnośląskiej kopalni
Michał WROŃSKI

Czterobrygadówka w górnictwie węglowym, czyli „niedziela jest wtedy, kiedy mąż jest w domu”
Stefan GIERLOTKA

do góry