01 07 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                    

  Katowice, dnia 8 lipca 2019 r.

INFORMACJA Nr 36/2019/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu, związanym z zawałem skał stropu, odnotowanym w dniu 1.07.2019 r., ok. godz. 900, w polu PO-II/3 oddziału G-12 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w komorze K-10 stanowiącej trasę przenośnika taśmowego Legmet 1000 nr kopalniany L-4, w polu eksploatacyjnym PO-II/3, zlokalizowanym w  południowo-zachodniej części Obszaru Górniczego „Polkowice”, na głębokości ok. 448÷490 m p.p.t., w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

 W polu PO-II/3 złoże rud miedzi o miąższości do 3 m, wybierane było systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu w warunkach słabych stropów i zredukowanej miąższości skał dolomityczno-anhydrytowych (J-UGS). Calizna rozcinana była na filary wielkogabarytowe o wymiarach 20÷25 m×25÷36 m (diagonalne). Złoże w tym polu zaliczono do I stopnia zagrożenia tąpaniami i I stopnia zagrożenia wodnego.

Dla robót eksploatacyjnych w polu PO-II/3, zostały opracowane i zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego projekt techniczny eksploatacji oraz szczegółowy projekt eksploatacji. Do zabezpieczania stropu wyrobisk eksploatacyjnych stosowana była obudowa kotwowa rozprężna o długości żerdzi 1,8 m, w siatce kotwienia 1,5 m × 1,5 m. Jako obudowę dodatkową stosowano stojaki hydrauliczne, stosy podporowe, stropnice płytowe, kotwy linowe oraz kotwy o zwiększonej długości pręta. Strop wyrobiska K-10 lokalnie wzmocniono obudową dodatkową. Trasa przenośnika taśmowego L-4 częściowo została zabudowana na spągu wyrobiska K-10 oraz odcinkowo została podwieszona łańcuchami do dodatkowych kotew w stropie.

Ostatnie roboty górnicze w polu PO-II/3 przed zdarzeniem, prowadzone były na II zmianie w dniu 29.06.2019 r.

W dniu 1.07.2019 r., ok. godz. 900, podczas kontroli trasy przenośnika taśmowego w komorze K-10 w polu PO-II/3 oddziału G-12, został stwierdzony opad skał stropowych, na odcinku od pasa P-60 do P-62 tj. 52 m bieżących wyrobiska. Kierownik ruchu zakładu górniczego, po wstępnym zakwalifikowaniu zjawiska jako zawał skał stropowych, powiadomił Dyrektora OUG we Wrocławiu o niebezpiecznym zdarzeniu.

W wyniku przeprowadzonych przez Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu w dniu 01.07.2019 r. na zmianie III, oględzin miejsca zdarzenia stwierdzono następujące skutki:

  • w komorze K-10 od pasa P-60 w kierunku P-61 opad skał stropowych, wypełniający cały przekrój wyrobiska z pozostałym wyłomem w stropie o wysokości do ok. 3,5 m; gruzowisko posiadało charakter mocno rozkruszony; pod gruzowiskiem została przykryta trasa przenośnika taśmowego Legmet 1000 nr L-4;
  • w komorze K-10 od pasa P-62 w kierunku P‑61 wyłom nad gruzowiskiem skalnym
    o wysokości od 2,2 m i zwiększający się w kierunku pasa P-61, obejmujący całą szerokość wyrobiska; odsłonięty strop uwidocznił gładką powierzchnię skał węglanowych zalegających skośnie, od której nastąpiło odspojenie skał; pod gruzowiskiem znajdowała się trasa przenośnika taśmowego Legment 1000 nr L-4; w gruzowisku widoczne były elementy obudowy kotwowej podstawowej o długości 1,8 m, obudowy kotwowej dodatkowej o długości 3,5 m oraz fragmenty łańcuchów; miejscami w stropie widoczne były również pozostałości prętów obudowy dodatkowej;
  • wysokość zawału przekroczyła długość obudowy podstawowej i wyniosła od ok. 2,2 m w rejonie pasa P-62 do ok. 3,5 m w rejonie pasa P-60, sięgając do gładkiej, jednolitej płaszczyzny w warstwie dolomitów; długość komory K-10 objętej zawałem wynosiła 52 m, szerokość komory K-10 ok. 6,5 m pod stropem.

Na podstawie oceny stanu wyrobisk i ich obudowy oraz skutków opadu mas skalnych zjawisko zakwalifikowano jako zawał skał stropowych.

Prawdopodobną przyczyną zawału stropu było wystąpienie lokalnego osłabienia warstw stropowych, niewidocznego z poziomu wykonanych wyrobisk, w wyniku czego nastąpiła nagła, niezamierzona utrata jego stateczności powyżej zabudowanych kotew obudowy podstawowej.

Po przeprowadzonych oględzinach, w związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej wyrobisk górniczych pola PO-II/3 oddziału G-12, od pasa P-45 w kierunku południowo-wschodnim, w związku z zaistnieniem bezpośredniego zagrożenia dla tego zakładu, do czasu przeanalizowania sytuacji geologiczno-górniczej oraz stanu zagrożenia zawałami w polu PO-II/3 w oddziale G-12 przez Zespół ZG „Polkowice-Sieroszowice” ds. Rozpoznawania i Zwalczania Tąpań i Zawałów; bezpiecznego usunięcia skutków zawału na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli stateczności części wyrobiska taśmowego K-10 w polu PO-II/3 nie objętej skutkami zawału; dokonania weryfikacji doboru obudowy w polu PO-II/3 oraz ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót w tym polu, z uwzględnieniem wyników dokonanych analiz.

Ponadto, Dyrektor OUG we Wrocławiu, wstrzymał ruch przenośnika taśmowego Legmet 1000 nr zakładowy L-4, zabudowanego w wyrobisku K-10 w polu PO-II/3 oddziału G-12 w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, do czasu usunięcia jego uszkodzeń zaistniałych w związku z zawałem skał i doprowadzenia go do stanu zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową oraz uzyskania zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na ponowne oddanie go do ruchu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry