01.08.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 4.08.2014 r.

GOW-13/gg-105/2014

I N F O R M A C J A Nr 13/2014 śm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 01 sierpnia 2014 r., w przodku pasa P-61 z komory K-97 w polu XXI/1 oddziału G-23, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, zgłoszonym dyspozytorowi o godz. 2104, któremu uległ górnik-operator, lat 47, pracujący w górnictwie 29 lat.

Wypadek śmiertelny miał miejsce w przodku pasa P-61 z komory K-97 w polu XXI/1, na poziomie 1140m, w rejonie szybu R-VII kopalni. Oddział G-23 prowadził w polu XXI/1 eksploatację systemem komorowo-filarowym z upodatnieniem złoża i dodatkową ochroną stropu R-UO. Wyrobiska oddziału zabezpieczane były obudową podstawową kotwiową wklejaną i rozprężną o długości żerdzi 1,8 m, w siatce kotwienia 1,5 x 1,5 m, zgodnie z doborem obudowy. Według aktualizowanego w lipcu 2013 r. doboru obudowy kotwiowej skały stropu w polu XXI/1 zaliczono do klasy III. Jako obudowę dodatkową stosowano kotwie linowo-cementowe o długości lin 5m, drewniane stojaki i stosy podporowe oraz stojaki hydrauliczne ze stropnicą typu Hydrotech.

W dniu 01.08.2014 r. na zmianie III (WSP) górnik-operator ładowarki LKP 0903 o numerze zakładowym 279 dobierał przodek pasa P-61 z komory K-97. Z nieustalonych powodów, opuścił kabinę maszyny i wszedł do przodka pod niezabudowany strop. W tym czasie doszło do odspojenia warstwy stropowej o grubości około 0,2 m, na całej szerokości przodka, na odcinku około 3,5 m od jego czoła. Opadające bryły skalne przygniotły operatora. Operator został uwolniony spod brył skalnych przez sztygara zmianowego oddziału G-23 i przybyłych pracowników. Po uwolnieniu operatora przystąpiono do jego reanimacji. Przodowy pola, na polecenie osoby dozoru ruchu, o godz. 2104 powiadomił telefonicznie dyspozytora górniczego o wypadku. Dyspozytor wezwał zastęp ratowników z lekarzem z JRGH. Po zjeździe na dół kopalni i dotarciu do miejsca wypadku, lekarz ratownik przejął resuscytację poszkodowanego. O godz. 2202 lekarz stwierdził zgon operatora. Według wstępnej opinii lekarskiej operator doznał: urazu kręgosłupa i głowy, co doprowadziło do jego zgonu.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było uderzenie poszkodowanego bryłami skalnymi, odspojonymi i opadłymi z niezabudowanego stropu.

Do wypadku przyczyniło się przebywanie operatora w czole przodka pasa P-61 z komory K-97 pod niezabudowanym stropem.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą wstrzymanie ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach w części pola XXI/1 oddziału G-23, obejmującej przodek pasa P-61 z komory K-97, do czasu: przeprowadzenia kontroli stanu wyrobisk i obudowy oraz ustalenia sposobu zabezpieczenia stropu w rejonie miejsca wypadku na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Wznowienie ruchu uzależnił od wydania zezwolenia przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry