01.08.2014.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 4.08.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 38/2014/EW

o wypadku lekkim poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałym w dniu 01.08.2014r. o godzinie 2100, w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, w pochylni W-6 w pokładzie 361, któremu uległ górnik, lat 31, pracujący w górnictwie 3 lata.

Wypadek zaistniał w pochylni W-6 w pokładzie 361, w rejonie prowadzonej przebudowy ww. wyrobiska przez oddział GRP-5.

Pochylnia została zaliczona do: IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Przebudowa wykonywana była przy pomocy materiałów wybuchowych, a urobek ładowany był ręcznie na przenośnik zgrzebłowy typu PAT-06/440/E180 i dalej na odstawę kopalnianą.

Pochylnia W-6 w pokładzie 361, w miejscu wypadku, wykonana była w obudowie ŁP 14/V32/4, o rozstawie 0,5m, z opinką z siatki zgrzewanej zaczepowej, stabilizowanej rozporami stalowymi w ilości 12 sztuk. Wysokość wyrobiska wynosiła 4m, szerokość 6,4m, a nachylenie około 50. Pochylnia przewietrzana była wentylacją obiegową.

Przez rejon przebudowy prowadzone były rurociągi technologiczne, wiązki kabli elektroenergetycznych 6000V, 1000V i 500V oraz kable teletechniczne, w tym linia kablowa 6000V od pola nr 2 sekcji I w rozdzielni 6kV RDW-4 na poziomie 830, do stacji transformatorowej typu MAR-G-2-1000/6/1PM o numerze kopalnianym 632, zabudowanej w pochylni W-6 w pokładzie 361. Kable elektroenergetyczne SN i nn w miejscu przebudowy ułożone były na spągu, wzdłuż trasy przenośnika zgrzebłowego typu PAT-06/440/E180 i zabezpieczone były od dołu i z góry odcinkami taśmy przenośnikowej.

W dniu 01.08.2014r. na zmianie F, trwającej od godziny 1800 do 200 sztygar zmianowy oddziału GRP-5 skierował 3-osobową brygadę pracowników do przebudowy pochylni W-6 w pokładzie 361. Pracownicy po przyjściu do pochylni przystąpili do wybierania urobku ze spągu. W trakcie tych prac, doszło do uszkodzenia i zwarcia niewłaściwie zabezpieczonego kabla elektroenergetycznego 6000V, a powstały łuk elektryczny poparzył górnika. W wyniku zaistniałego zwarcia została wyłączona sekcja nr I w rozdzielni 6kV RDW-4 na poziomie 830, przez zabezpieczenie typu multiMUZ 3, zabudowane w polu nr 27 w rozdzielni 6kV DRG-1 na poziomie 705.

Poszkodowanemu pierwszej pomocy udzielili pracownicy brygady, następnie razem
z nim udali się pieszo pod szyb II i po wyjeździe na powierzchnię do punktu opatrunkowego. Tam po przebadaniu przez lekarza został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Przyczyną wypadku było nieprawidłowe zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla elektroenergetycznego 6000V w rejonie prowadzonej przebudowy pochylni, w wyniku czego, w trakcie prac związanych z wybieraniem urobku ze spągu, doszło do jego uszkodzenia i zwarcia, a powstały łuk elektryczny poparzył górnika.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony o zaistniałym wypadku w dniu 02.08.2014r. o godzinie 010. Po przeprowadzeniu oględzin miejsca wypadku, decyzją z dnia 02.08.2014r., nakazał m.in.:
wstrzymanie ruchu zakładu górniczego w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach,
w części dotyczącej:

  • prac związanych z przebudową pochylni W-6 w pokładzie 361, do czasu zabezpieczenia przed uszkodzeniem kabli elektroenergetycznych w miejscu prowadzenia przebudowy pochylni W-6 w pokładzie 361 i usunięcia nagromadzonego urobku oraz zbędnych materiałów zalegających wzdłuż trasy przenośnika zgrzebłowego PAT-06/440/E180
  • eksploatacji uszkodzonej linii kablowej 6000V do czasu naprawy powstałego uszkodzenia na linii kablowej 6kV w pochylni W-6 w pokładzie 361
    i wykonania ponownych badań zabezpieczeń pola rozdzielczego typu ROK-6P nr 2 w rozdzielni 6kV RDW-4 na poziomie 830.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry