01.10.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 4.10.2011 r.

INFORMACJA Nr 51/2011/EW

o zawale i wypadku zbiorowym (2 lekkie) zaistniałym w dniu 1 października 2011 r., około godz. 225, w bloku B pola XVII/1, oddziału G-22 KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Rudna”.

Zawał i wypadek zbiorowy (2 lekkie) zaistniał w bloku B pola XVII/1 oddziału G-22. Oddział G-22 prowadzi w polu XVII/1 eksploatację złoża systemem komorowo-filarowym z podsadzką hydrauliczną (RG-8). Sumaryczna miąższość złoża bilansowego wynosi od 5,0 m do 13,0 m, aktualnie w bloku B miąższość wynosi od 5,0 do 7,0 m.

Złoże w polu XVII/1 zaliczono do pierwszego stopnia zagrożenia wodnego i trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami. Skały stropu zaliczono do klasy drugiej, a spągu do klasy pierwszej klasyfikacji tąpaniowej. Wyrobiska oddziału w rejonie zawału zabezpieczone były obudową podstawową kotwową długości żerdzi 1,8 m, w siatce kotwienia 1,5 x 1,5 m, zgodnie z doborem obudowy z maja 2010 r. oraz dodatkowo: obudową linowo-spoiwową na skrzyżowaniach pasa P-18 z komorą K-34, K-35 i K-36, drewnianymi stosami podporowymi, stropnicami płytowymi i pojedynczymi stojakami drewnianymi. Wykonane wyrobiska posiadały szerokość około 9,0 m oraz wysokość około 4,5 m. Dla robót eksploatacyjnych, prowadzonych w polu XVII/1, były opracowane projekt techniczny oraz szczegółowy projekt eksploatacji, zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

W dniu 01.10.2011 r., na zmianie IV WSP z dnia 30.09.2011 r., w rejonie, w którym nastąpił zawał, zatrudnionych było 2 pracowników: operator ładowarki LKP-903 nr zakładowy 298, który miał za zadanie wybieranie urobku z komory K-35 oraz operator wozu odstawczego CB-4PCK nr zakładowy 352, zatrudniony przy odstawie urobku na wysyp oddziałowy. W trakcie wykonywania ww. prac, w dniu 01 października 2011 r. o godzinie 225, wystąpił samoistny zawał stropu , który objął swoim zasięgiem pas P-18 od komory K-34 do K-35 oraz komorę K-35, od pasa P-18 do wysokości pasa P-17, na długości ok. 12 m po pasie P-18 oraz ok. 30 m po komorze K-35, o szerokości ok. 9 m oraz wysokości ok. 4 m. W następstwie zawału została zasypana ładowarka oraz częściowo zasypany został wóz odstawczy. Operatora ładowarki, w wyniku prowadzonej akcji ratowniczej, uwolnił zastęp ratowników z JRGH w Lubinie, natomiast operator wozu odstawczego samodzielnie opuścił kabinę. W wyniku zawału operatorzy maszyn górniczych ulegli wypadkowi zbiorowemu (2 lekkie). Na uwagę zasługuje fakt, że akcja ratownicza, prowadzona w niezwykle trudnych warunkach, trwała 8 godzin i 6 minut i zakończyła się sukcesem – uwolnieniem poszkodowanego.

W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu  01.10.2011 r. przez Dyrektora OUG we Wrocławiu, na podstawie stwierdzonych skutków, zjawisko zakwalifikowano jako zawał stropu. W związku z zaistniałym zawałem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej robót eksploatacyjnych w bloku B pola XVII/1 oddziału G-22, do czasu:
    - przeanalizowania sytuacji geologiczno-górniczej oraz stanu zagrożenia zawałami w bloku B pola XVII/1 w oddziale G-22 przez Kopalniany Zespół ds. Zwalczania Tąpań i Zawałów,
    - bezpiecznego usunięcia skutków zawału, na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu uwolnienia uwięzionego pod gruzowiskiem zawałowym wozu odstawczego CB-4PCK oraz ładowarki LKP,
    - dokonania weryfikacji doboru obudowy w polu XVII/1,
    - ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót w tym polu z uwzględnieniem wyników dokonanej analizy.
  2. Wznowienie robót w tym rejonie może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry