02 11 2023

         Wyższy Urząd Górniczy
                 Departament
      Warunków Pracy i Szkolenia                    Katowice, dnia  17  listopada 2023 r.

INFORMACJA Nr 40/2023/EW

o wypadku powodującym czasową niezdolność do pracy (powyżej 60 dni), spowodowanym opadem bryły skalnej ze stropu, do którego doszło w dniu 2 listopada 2023 r. około godziny 1645, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ”Lubin”, któremu uległ operator samojezdnych maszyn górniczych p/z.

Do wypadku doszło w przodku komory K-14/P-13 (dalej ,,przodek”), w polu LU-XI/20 (dalej ,,pole”), oddziału górniczego G-6, na głębokości 910 m ppt. 

Pole zlokalizowane jest w północno-zachodniej części obszaru górniczego „Lubin-Małomice”. Złoże rud miedzi, o sumarycznej miąższości od 1,0 m do 3,4 m, rozciągłości NW-SE i upadzie do 6° na NE i N, występuje w łupkach ilastych i dolomitycznych o miąższości średniej 0,2 m oraz w piaskowcach kwarcowych o miąższości średniej 2,2 m. W polu występują strefy bezzłożowe. Piaskowce złożowe w części stropowej są zwięzłe, o spoiwie węglanowym przechodzącym ku spągowi w ilaste. Bezpośrednio nad łupkami zalegają dolomity ilaste, ciemnoszare, masywne, zwięzłe, o miąższości średniej 1,5 m. Nad nimi zalegają dolomity smugowane, szare, masywne, zwięzłe, o miąższości 2,5 m, z drobnymi gniazdami gipsu. Powyżej zalegają dolomity wapniste, szarobeżowe, masywne, o miąższości 4,0 m, ze szwami stylolitowymi oraz nieregularnymi skupieniami gipsu. Strop wyrobisk górniczych spękany jest nierównomiernie. W sąsiedztwie dyslokacji występują strefy intensywniej spękane. Spękania stropu są nachylone lub prawie pionowe; szczeliny spękań mogą być wypełnione substancją wtórną (gipsem lub kalcytem). Górotwór osłabiają strefy tektoniczne w postaci uskoków i fleksur. Pole zaliczone zostało do pierwszego stopnia zagrożenia tąpaniami, do pierwszego stopnia zagrożenia wodnego i pierwszego stopnia zagrożenia klimatycznego. 

Dla robót eksploatacyjnych w polu opracowane zostały Projekt techniczny eksploatacji oraz Ustalenia do Szczegółowego projektu eksploatacji, które zostały zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego (dalej ,,KRZG”). Zgodnie z ustaleniami KRZG z dnia 28 sierpnia 2023 r. po wstrzymaniu postępu frontu systemem J-UG, roboty górnicze w polu polegały na rozpoznawaniu zasięgu strefy bezzłożowej filarami wielkogabarytowymi o wymiarach 22 m x 15 m. Roboty likwidacyjne nie były wykonywane. Stropy wyrobisk zabezpieczane były obudową kotwową wklejaną i rozprężną o długości żerdzi 1,8 m, w siatce 1,5 m x 1,5 m.

W dniu 2 listopada 2023 r. na II zmianie WSP, rozpoczynającej się o godzinie 1030, operator kotwiarki SWK Roof Master 2.0 AR-D/E miał za zadanie między innymi zabudowę stropu przodka. Po zabudowaniu 25 kotew, około godziny 1645, w czasie wiercenia otworu, od stropu oderwała się nagle bryła dolomitu i pękając pod wpływem nacisku wiercącej żerdzi uderzyła przebywającego w koszu kotwiarki operatora w lewe przedramię, oparte na rozdzielaczu hydraulicznym z lewej strony, powodując głęboką ranę. Poszkodowany docisnął przedramię do ciała, wyciągnął żerdź z otworu, a następnie, w obawie, że nie dojdzie pieszo do komórki górniczej, wyjechał kotwiarką w stronę punktu zbornego załogi. Po drodze spotkał operatora ŁK-2, który opatrzył mu ranę i powiadomił o wypadku sztygara górniczego. Po dotarciu do komórki górniczej poszkodowany został przejęty przez sztygara zmianowego i wyznaczonych przez niego pracowników, którzy udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy. Następnie wytransportowano go wraz z osobami towarzyszącymi na powierzchnię. Powiadomiony dyspozytor górniczy wezwał karetkę pogotowia ratunkowego, którą poszkodowany został przewieziony do SOR Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie. Akcji ratowniczej z udziałem zastępów ratowniczych nie prowadzono. Działania ratownicze ograniczyły się do udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy przez współpracowników (przeszkolonych sanitariuszy) oraz wytransportowania go w asyście przydzielonych pracowników pod szyb L-VI i na powierzchnię.

Przyczyną wypadku było uderzenie operatora kotwiarki w przedramię lewej ręki bryłą skalną odspojoną od stropu podczas wiercenia otworu pod kotew. 

Po przeprowadzeniu w dniu 2 i 3 listopada 2023 r. na zmianach III i IV WSP oględzin stanu wyrobiska w rejonie zaistniałego wypadku, Dyrektor OUG we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie w części dotyczącej wyrobiska K-14 od skrzyżowania pasa 13 do czoła przodka, do czasu: wykonania inwentaryzacji mierniczej miejsca wypadku; wskazania zakresu działań niezbędnych dla zapewnienia stateczności stropu na w/w odcinku wyrobiska i ich zrealizowaniu na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry