02 08 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                           

Katowice, dnia 10 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA Nr 38/2016/EW

o zawale wyrobiska, zaistniałego w dniu 2.08.2016 r., o godzinie 2130, w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach w przekopie N-3 poziom 705, w wyniku którego 5 pracowników zostało odciętych od dróg ewakuacyjnych kopalni.

 Zawał skał stropowych zaistniał w przekopie N-3 poziom 705, od cechy mierniczej 2559 w kierunku północnym.

Przekop N-3 został wykonany w 1982 roku w obudowie ŁP9/V25/A, posadowionej na podkładkach stalowych, o rozstawie co 0,5m. Obudowa stabilizowana była 9 stalowymi rozporami z kątownika, a opinkę stanowiły okładziny żelbetowe na całym obwodzie. Nachylenie wyrobiska wynosiło około 3‰. W stropie przekopu, w rejonie zawału, zalegały iłowce do wysokości 5,3 m, następnie 0,55 m warstwa węgla zanieczyszczonego pokładu 346/2, później 2,70 m łupka i iłowca, a następnie warstwa piaskowca. W spągu wyrobiska zalegały łupki ilaste.

Pod stropem, w przekopie N-3, zabudowane były nieczynne rurociągi sprężonego powietrza Ø100 mm oraz podsadzkowy Ø150 mm. Na ociosie zachodnim zawieszone były dwa nieczynne kable elektroenergetyczne, natomiast na ociosie wschodnim dwa kable teletechniczne.

Przekopami N-3 i W-1 północnym odprowadzane było powietrze do szybu V w ilości 2850 m3/min i była to część powietrza z dwóch eksploatowanych ścian oraz dwóch drążonych przodków. Pozostała część powietrza z ww. wyrobisk w ilości 2150 m3/min była odprowadzana do szybu Va) przekopem kierunkowym wschodnim i przekopem W-1 poziom 705.

W dniu 26.07.2016 r. w przekopie W-1 poziom 705 zaistniał zawał obejmujący cały przekrój wyrobiska, odcinając od strony południowej, jedną z dwóch dróg dojścia do szybu V na poziomie 705. Przez zaistniały zawał kontynuowano odprowadzanie powietrza z rejonów eksploatacyjnych. Zdarzenie to nie zostało zgłoszone do Dyrektora OUG w Rybniku.

W dniu 2.08.2016 r. na zmianie C, rozpoczynającej się o godzinie 1800, sztygar zmianowy oddziału MD-5 skierował trzy brygady do prac związanych z uruchomieniem rurociągu sprężonego powietrza. Dwie brygady dwu i trzyosobowe zostały skierowane do prac w przekopie W-1 północnym, natomiast trzecia trzyosobowa brygada do prac w przekopie N-3 poziom 705. Około godziny 2130 wystąpił zawał skał stropowych w przekopie N-3. Bryły i masy skalne zdeformowały i połamały odrzwia obudowy typu ŁP9/V25/A od cechy 2559 w kierunku północnym. Zawał wystąpił na całej szerokości wyrobiska do 90% jego wysokości i spowodował ograniczenie ilości przepływającego powietrza do 2200 m3/min. W miejscu zawału wystąpiła pustka do wysokości około 5 m. Długości wyrobiska objętego zawałem, nie ustalono z uwagi na brak możliwości dojścia od strony szybu V (północnej), z powodu zawału zaistniałego
w przekopie W-1 w dniu 27.07.2016 r. Bezpośrednio przed miejscem zawału odrzwia obudowy były silnie skorodowane, z licznymi pęknięciami łuków stropnicowych i ociosowych oraz perforacją obudowy, a na długości 5 m, obudowa była wzmocniona stojakami drewnianymi.

Pracownicy zatrudnieni w przekopie N-3, którzy wykonywali prace przy rurociągu sprężonego powietrza w rejonie cechy 25300, wraz ze sztygarem, wycofali się w kierunku południowym do zabudowanego telefonu. Sztygar powiadomił o zdarzeniu dyspozytora ruchu kopalni. Pięciu pracowników zatrudnionych w przekopie W-1 północnym, w odległościach około 1000 m i 1400 m od miejsca zawału, zostało odciętych od jedynej drogi ewakuacyjnej przekopem N-3 na poziomie 705 w kierunku południowym. Dyspozytor nawiązał kontakt telefoniczny z odciętą grupą pracowników i polecił im udać się w rejon szybu V na poziomie 705, który nie był wyposażony w urządzenie wyciągowe. Akcję ratowniczą rozpoczęto o godzinie 2230 w trakcie której, pracownicy zostali ewakuowani na powierzchnię, przy pomocy wyciągu ratowniczego CSRG. Akcję zakończono o godzinie 320.

W związku z zaistniałym zawałem nie doszło do wypadku.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony przez KRZG o zaistniałym zdarzeniu w dniu 02.08.2016 r. o godzinie 2220.

Prawdopodobną przyczyną zawału było niezamierzone, grawitacyjne przemieszczenie się mas skalnych do wyrobiska, na skutek utraty stabilności i podporności skorodowanej obudowy, w związku ze zwiększeniem ciśnienia górotworu, co doprowadziło do utraty funkcjonalności wyrobiska.

W związku z zaistniałem zawałem i nieprawidłowościami, stwierdzonymi w trakcie oględzin, Dyrektor OUG w Rybniku, w dniu 3.08.2016 r. wydał następujące decyzje:

 1. Wstrzymującą ruch zakładu górniczego JSW S.A. KWK „Pniówek”, w części dotyczącej ruchu załogi w przekopie N-3 poziom 705 od cechy 2525 m do cechy 2559 m (miejsca zawału wyrobiska).

Wznowienie ruchu zakładu górniczego w przedmiotowej części uwarunkował:

 • opracowaniem szczegółowej technologii wzmocnienia obudowy w przekopie N-3 poziom 705 od cechy 2525 m do cechy 2559 m, zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego, uwzględniającej zakres wzmocnienia oraz nadzór osób wyższego dozoru górniczego i zabezpieczenie dojścia do miejsca zawału,
 • opracowaniem szczegółowej technologii usuwania skutków zawału, zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego, uwzględniającej nadzór osób wyższego dozoru górniczego,
 • prowadzeniem stałego monitoringu zagrożeń, tj. obserwacji wskazań czujników gazometrii automatycznej oraz anemometrów, a także obserwację stanu zagrożenia tąpaniami,
 • powiadomieniem o usunięciu nieprawidłowości Dyrektora OUG w Rybniku.
 1. Wstrzymującą ruch zakładu górniczego JSW S.A. KWK „Pniówek”, w części dotyczącej ruchu załogi w przekopie kierunkowym wschodnim od cechy 2440 m do cechy 3345 m oraz w przekopie W-1 poziom 705 od cechy 3346 m do miejsca zawału, tj. cechy 3399 m.

Wznowienie ruchu zakładu górniczego w przedmiotowej części uwarunkował:

 • opracowaniem szczegółowej technologii wzmocnienia obudowy w przekopie kierunkowym wschodnim poziom 705 od cechy 2440 m do cechy 3345 m oraz przekopie W-1 poziom 705 od cechy 3346 m do cechy 3399 m, zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego, uwzględniającej nadzór osób wyższego dozoru górniczego oraz zabezpieczenie dojścia do miejsca zawału,
 • opracowaniem szczegółowej technologii usuwania skutków zawału w przekopie W-1 poz. 705, zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego, uwzględniającej nadzór osób wyższego dozoru górniczego,
 • prowadzeniem stałego monitoringu zagrożeń, tj. obserwacji wskazań czujników gazometrii automatycznej oraz anemometrów,
 • powiadomieniem o usunięciu nieprawidłowości Dyrektora OUG w Rybniku.
 1. Wstrzymującą ruch zakładu górniczego JSW S.A. KWK „Pniówek”, w części dotyczącej eksploatacji pokładu 404/1 ścianą C-4 i pokładu 404/2 ścianą C-1 oraz drążenia chodnika C-3 w pokładzie 404/2, i pochylni C-5 w pokładzie 404/1.

Wznowienie ruchu zakładu górniczego w przedmiotowej części uwarunkował:

 • zmianą dróg odprowadzających powietrze z ww. rejonów, z uwagi na prowadzenie powietrza przez wyrobiska objęte zawałem skał stropowych,
 • powiadomieniem o usunięciu nieprawidłowości Dyrektora OUG w Rybniku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry