03 04 2021

   Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                  Katowice, dnia 11 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA Nr 10/2021/EW

o pożarze ładowarki typu LKP-0900B, do którego doszło w dniu 03.04.2021 r., o godz. 459, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Do pożaru ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0900B (zwanej dalej „ładowarka”) doszło w  dniu 03.04.2021 r. o godz. 449, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, w komorze K-45 pomiędzy pasem P-109 i P-110 pola eksploatacyjnego SI-XV/6 oddziału górniczego G-61 w rejonie GG-6, na poziomie 1000 m, w odległości ok. 2650 m na południowy zachód od szybu SG-1.

W dniu 03.04.2021 r. operator ładowarki, zatrudniony na zmianie IV rozpoczynającej się dnia poprzedniego o godz. 2300, wybierał urobek zalegający w przodkach pola eksploatacyjnego SI-XV/6. O godzinie 459 jadąc ładowarką po komorze K-45, na wysokości pasa P-110 zauważył dymy i ogień wydostający z komory silnika. Po zatrzymaniu ładowarki operator uruchomił stałą instalację gaśniczą i przystąpił do gaszenia pożaru podręczną gaśnicą zabraną z kabiny ładowarki. Do akcji gaszenia pożaru gaśnicami podręcznymi przystąpili również zaalarmowani operatorzy samojezdnych maszyn górniczych, wykonujący roboty w pobliżu miejsca zdarzenia. Z uwagi na niemożność ugaszenia ognia rozpoczęto wycofywanie pracowników w kierunku szybu wdechowego SG-1. Prowadzący zmianę sztygar zmianowy oddziału G-61 powiadomił telefonicznie o pożarze dyspozytora. Dyspozytor rozpoczął akcję pożarową, ustalił strefę zagrożenia i liczbę osób przebywających w strefie, wycofał załogę ze strefy, powiadomił o zdarzeniu kierownika ruchu zakładu górniczego (KRZG) oraz wezwał  Górnicze Pogotowie Ratownicze z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź S.A. Zmobilizowano zastępy ratownicze z Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” (KSRG). Przybyłe na miejsce pożaru zastępy ratownicze rozpoczęły aktywne gaszenie pożaru. Po ugaszeniu pożaru oraz uzyskaniu pozytywnych wyników pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej w miejscu pożaru, oraz na drogach odprowadzenia powietrza do szybu wentylacyjnego, kierownik akcji (KRZG) o godzinie 708 zakończył prowadzenie akcji pożarowej. Profilaktycznie kontynuowano schładzanie wodą wyrobiska i konstrukcji ładowarki.

Z zagrożonego rejonu wycofano 73 pracowników. Jeden pracownik użył aparat ucieczkowego. Operator ładowarki, z uwagi na złe samopoczucie, po wyjeździe na powierzchnię został przewieziony do Szpitala w Głogowie. Po wykonaniu badań i nie stwierdzeniu urazów pracownika odesłano do miejsca zamieszkania.

Przyczyna pożaru.

Prawdopodobną przyczyną pożaru ładowarki była nieszczelność układu paliwowego lub hydraulicznego. Pożar powstał w wyniku zapalenia się od rozgrzanych elementów układu wydechowego oparów oleju hydraulicznego lub paliwa.

Zalecenia organizacyjno-techniczne

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A.O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej:

  • wyrobiska komory K-45 od pasa P-109 w kierunku czoła przodka w polu SI-XV/6 oddziału G 61, do czasu przeprowadzenia kontroli stanu wyrobiska i jego obudowy na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego;
  • eksploatacji ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0900B, do czasu doprowadzenia ładowarki do właściwego stanu technicznego zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, a także dokonania odbioru technicznego i uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie jej do ruchu.

Ponadto, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

  • ustalić bezpieczny sposób przetransportowania ww. ładowarki z miejsca zdarzenia do wyznaczonego miejsca, umożliwiającego przeprowadzenie oceny stanu technicznego przez właściwą jednostkę;
  • przeprowadzić przez właściwa jednostkę ocenę wpływu stanu technicznego ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0900B, na zaistniały pożar, a także w aspekcie jej wykonania w zgodności z obowiązującymi przepisami i dokumentacją techniczną producenta;
  • przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu sprawozdanie i wyniki z wykonanych wyżej wymienionych czynności, w terminie bezzwłocznym.  Dalsze działania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zostaną podjęte po zakończeniu postępowania.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry