03.05.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 19.05.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 30/2008/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 03.05.2008 r. o godz. 2250 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział ZG „Piekary” w Piekarach Śląskich.

Pożar zaistniał w zrobach zawałowych likwidowanej ściany 312 w pokładzie 510 warstwa I przyspągowa na poziomie 438 m. Pokład 510 o grubości od 10,2 m do 11,2 m i nachyleniu do 9°, niemetalowy, zaliczony został do I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i V grupy skłonności do samozapalenia węgla, eksploatowany był ścianami zawałowymi na trzy warstwy, z pozostawieniem ochronnej półki węgla, o grubości do 0,7 m. Jako ostatnia wybierana była warstwa I przyspągowa – parą ścian – 311 i 312. W dniu 25.02.2008r., zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie ruchu kopalni zakończono eksploatację ściany 312. W dniu 17.03.2008 r., zakończono wykonywanie chodnika likwidacyjnego tej ściany. Po wytransportowaniu ze ściany kombajnu, przenośnika ścianowego i wyrabowaniu 9 sekcji obudowy zmechanizowanej typu TAGOR 15/35-POz/II, w dniu 03.05.2008 r., na zmianie popołudniowej, podsadzono chodnik likwidacyjny na długości około 10 m, od strony wyrobiska przyścianowego - upadowej 12E. Część likwidowanej ściany 312, przewietrzano z zastosowaniem wentylacji odrębnej tłoczącej.

W dniu 03.05.2008 r., o godz. 2250 czujnik CO-metrii, zabudowany w prądzie powietrza odprowadzanym do szybu wentylacyjnego „Barbara”, między innymi z rejonu pokładu 510, zarejestrował stężenie tlenku węgla wynoszące około 0,0030% (30ppm). Zasęp ratowniczy, skierowany w rejon pokładu 510 stwierdził wydobywające się dymy zza korka podsadzkowego wykonanego w chodniku likwidacyjnym ściany 312 oraz stężenia tlenku węgla powyżej 0,0060% (60ppm) w prądzie powietrza wypływającym z rejonu ścian w pokładzie 510. Pracownicy przebywający w zagrożonym rejonie zostali wycofani do świeżego prądu powietrza bez użycia ucieczkowych aparatów regeneracyjnych. Kierownik ruchu zakładu górniczego podjął decyzję o rozpoczęciu akcji pożarowej. Zgodnie z planem akcji otamowano rejon pokładu 510, obejmujący ściany 311 i 312, tamami izolacyjnymi przeciwwybuchowymi. W dniu 13.05.2008 r., po wykonaniu tam izolacyjnych przeciwwybuchowych, zakończono akcję pożarową, która trwała 10 dni. W akcji brały udział zastępy kopalni ZG „Piekary” oraz OSRG w Zabrzu i Bytomiu, a także pogotowie pomiarowe z CSRG S.A. w Bytomiu. Nadzór nad akcją sprawował Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach.

Przyczyną pożaru endogenicznego było samozagrzanie węgla pokładu 510, pozostałego w zrobach zawałowych.

W związku z zaistniałym pożarem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, nakazał między innymi:
Utworzenie pola pożarowego w granicach przestrzeni objętej wpływami pożaru zaistniałego w dniu 03.05.2008 r. w likwidowanej ścianie 312 w pokładzie 510 warstwa I na poziomie 438 m.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.


do góry