03.07.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 10.07.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 47/2012/EW

w sprawie zatrzymań ruchu wentylatorów głównych w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Bujaków 2”, zaistniałych w dniu 3 lipca 2012 r. o godzinach 1521 i 1616, w Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach - Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych.

Stację wentylatorów przy szybie peryferyjnym „Bujaków 2” wyposażono w dwa wentylatory główne napędzane silnikami 1600 kW zasilanymi z jednosystemowej, dwusekcyjnej rozdzielni 6 kV RSW-R11 posiadającej dwa niezależne zasilania w energię elektryczną:

  • jedno ze stacji GST-110/6 kV „Szyb Bujaków” zasilanej z odczepu toru II linii 110 kV relacji „Łaziska–Halemba”,
  • drugie ze stacji GST-110/6 kV „Szyb Aleksander”, przez pole rozdzielcze nr 5 rozdzielni 6 kV R59 na poziomie 420, linią kablową prowadzoną wyrobiskami.

W dniu 3 lipca 2012 r. do godziny 1521:

  • urządzenia stacji wentylatorów przy szybie „Bujaków 2” były zasilane w energię elektryczną ze stacji GST-110/6 kV „Szyb Bujaków”,
  • prowadzono ruch wentylatora głównego nr 1.

O godz. 1521, w czasie burzy z silnymi wyładowaniami atmosferycznymi, nastąpiło u dystrybutora energii elektrycznej wyłączenie linii 110 kV relacji, „Łaziska–Halemba” tor II, co skutkowało zatrzymaniem ruchu wentylatora nr 1 w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Bujaków 2”.

W związku z nieudzielaniem przez dyspozycję mocy informacji o czasie ponownego załączenia linii 110 kV relacji „Łaziska – Halemba” tor II, zasilanie urządzeń stacji wentylatorów przełączono na linię kablową prowadzoną wyrobiskami i o godzinie 1540 załączono do ruchu wentylator główny nr 2.

O godz. 1616 nastąpiło zatrzymanie ruchu wentylatora głównego nr 2. Przeprowadzone rozpoznanie wykazało brak dopływu energii elektrycznej z rozdzielni 6 kV R59 nieposiadającej stałej obsługi. Wobec dalszego braku informacji o czasie ponownego załączenia linii 110 kV relacji „Łaziska–Halemba” tor II, o godzinie 1632, dyspozytor ruchu zakładu rozpoczął wyprowadzenie, w kierunku szybów wdechowych, a następnie na powierzchnię 162 pracowników z zagrożonych rejonów.

W tym czasie służby elektryczne zakładu górniczego ustaliły, że przyczyną braku dopływu energii elektrycznej z rozdzielni 6 kV R59 było wyłączenie, z powodu przeciążenia, wyłącznika w polu rozdzielczym nr 5. Po załączeniu wyłącznika mocy w polu nr 5, przywrócono drugie zasilanie stacji wentylatorów głównych przy szybie „Bujaków 2”, a o godz. 1657 załączono do ruchu wentylator główny nr 1.

Zatrzymanie ruchu wentylatora nie spowodowało przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia gazów w powietrzu kopalnianym. W związku z zaistniałym zdarzeniem nie zgłoszono zaistnienia wypadku. Wyprowadzenie pracowników odbyło się bez użycia sprzętu ochronnego dróg oddechowych.

Przyczyną zatrzymania ruchu wentylatora głównego nr 2, w stacji wentylatorów przy szybie „Bujaków 2”, był brak zasilania w energię elektryczną spowodowany zadziałaniem zabezpieczenia przeciążeniowego w polu rozdzielczym nr 5, rozdzielni 6 kV R59, na poziomie 420.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego nie wydał decyzji.

Przeprowadzone czynności ustalania przyczyn i okoliczności zatrzymania ruchu wentylatorów głównych przy szybie „Bujaków 2” nie wykazały naruszenia stosowanych przepisów w ruchu zakładu górniczego.

W toku dalszych czynności ustalania przyczyn i okoliczności awarii stwierdzono:

  • dostawca energii przywrócił zasilanie toru II linii 110 kV relacji „Łaziska–Halemba” w dniu 4 lipca 2012 r. o godzinie 751,
  • w tym dniu, o godzinie 820, zasilono urządzenia stacji wentylatorów ze stacji GST-110/6 kV „Szyb Bujaków”,
  • zarząd Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach pismem z dnia 4 lipca 2012 r., L.dz. P/PTP/PPE.JD/270/4/8251/12 wystąpił do Tauron Dystrybucja GZE S.A ul. Portowa 14a 44-100 Gliwice o wyjaśnienie przyczyn zaistniałych w tym czasie zakłóceń w dostawie energii elektrycznej również dla innych zakładów górniczych.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry