04_11_2021

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 25 listopada 2021 r.


INFORMACJA Nr 10s/2021/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 4.11.2021 r., o godzinie 1522, w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach, którem uległ górnik Grupy PROBUD Sp. z o.o., lat 59, pracujący w górnictwie 21 lat.

Wypadek zaistniał w wyrobisku o nazwie Dworzec osobowy (SO-1), na poziomie 665m, przewietrzanym prądem powietrza wytwarzanym przez wentylator główny. W dniu 4.11.2021r., na zmianie B, rozpoczynającej się o godzinie 1400, pracownicy Grupy PROBUD Sp. z o.o. (pięcioosobowa brygada górników, nadzorowana przez sztygara oddziałowego) kontynuowali prace związane z przebudową Dworca osobowego (SO-1), tj. wymianą istniejącej obudowy wyrobiska typu TH 9 na obudowę typu ŁP10/V32/4/A, o szerokości 5,5m i wysokości 3,5m. Pracownicy rozpoczęli prace od wytransportowania, po torowisku kolei podziemnej, pełnych wozów z urobkiem i jednostek załadownych elementami zdemontowanej obudowy, a następnie dotransportowali puste wozy urobkowe w rejon przebudowy. Około godziny 1500, przodowy brygady, wraz z dwoma górnikami, przystąpił do wywiercenia otworów strzałowych w czole przebudowy, w celu przybierki stropu i ociosów. Jeden z pozostałych górników przystąpił do wymiany śrub w łącznikach kątowych ŁKWh, na przebudowanym odcinku, około 120m od czoła przebudowy, a drugi pracownik przebywał w rejonie skrzyżowania Dworca osobowego (SO-1) z Objazdem szybu Piotr (około 68m od czoła przebudowy), gdzie składowano stojaki drewniane. Około godziny 1522, sztygar oddziałowy zauważył górnika (który  wcześniej przebywał w rejonie składowania stojaków drewnianych) leżącego na spągu skrzyżowania. Hełm górnika był pęknięty. Podczas rozmowy i próby ustalenia, przez sztygara, stanu pracownika, górnik stracił przytomność. Osoba dozoru rozpoczęła udzielanie pomocy przedmedycznej, w trakcie której stwierdziła u pracownika uraz tłuczony głowy. Wezwani do pomocy, pozostali pracownicy zatrudnieni w wyrobisku, kontynuowali udzielanie pierwszej pomocy, a sztygar powiadomił o wypadku dyspozytora kopalni, który skierował w miejsce zdarzenia lekarza oraz zastęp ratowników. Przybyły do poszkodowanego lekarz, przejął udzielanie pomocy, a o godzinie 1554 stwierdził zgon pracownika.

Oględziny miejsca zdarzenia nie dały jednoznacznej możliwości określenia powodu urazu głowy górnika. Wobec braku świadków zdarzenia, nie określono wstępnie, przyczyn wypadku.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego w części dotyczącej prowadzenia prac związanych z przebudową Dworca osobowego (SO-1) na poziomie 665m, do czasu zabezpieczenia czoła przebudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowej technologii przebudowy, wzmocnienia obudowy przed frontem przebudowy na odcinku minimum 10m, zabezpieczenia stojaków drewnianych stanowiących podbudowę podciągów drewnianych przed przewróceniem, zabezpieczenia kabli i przewodów elektroenergetycznych w rejonie przebudowy, zasilenia instalacji sprężonego powietrza w sposób przewidziany w technologii szczegółowej przebudowy oraz nakazał:

  1. Dokonać komisyjnego przeglądu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji, zabudowanych w Dworcu osobowym SO-1 oraz dokonać ich ponownego odbioru.
  2. Zabezpieczyć hełm górniczy pracownika, który uległ wypadkowi.
  3. Zapoznać z okolicznościami zaistniałego wypadku pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry