05 10 2021

   Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                        Katowice, dnia 27 stycznia 2022 r.

INFORMACJA Nr 46/2021/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu - osuwisku na południowo-wschodnim zboczu wyrobiska górniczego, zaistniałym w dniu 5.10.2021 r. w zakładzie górniczym Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu - Kopalnia „Piskrzyn”, należącym do przedsiębiorcy - Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu.

Zdarzenie miało miejsce w południowo-wschodnim rejonie wyrobiska górniczego, w którym eksploatowano złoże wapieni dewońskich „Piskrzyn”. Wydobycie prowadzono na poziomie eksploatacyjnym VIB do rzędnej + 200 m n.p.m., z postępem robót na kierunku południowo-wschodnim przy użyciu środków strzałowych na podstawie planu ruchu zakładu górniczego. Południowo-wschodnie skarpy wyrobiska górniczego zaliczone zostały do I stopnia zagrożenia osuwiskowego.   

W dniu 5.10.2021 r. około godz. 1325, po zakończeniu robót na poziomie VIB - związanych z załadunkiem urobku na samochody technologiczne, kierowca samochodu technologicznego wyjeżdżając z urobkiem z wyrobiska zauważył osuwające się masy skalne z górnych pięter południowo-wschodniego zbocza. Osuwające się masy skalne widział także operator ładowarki, który jechał za kierowcą samochodu technologicznego. O zdarzeniu powiadomili osobę dozoru ruchu zakładu górniczego nadzorującą zmianę roboczą, która przekazała informację kierownikowi kopalni. Kierownik kopalni poinformował o zdarzeniu kierownika ruchu zakładu górniczego. 

W wyniku przemieszczenia mas skalnych powstało osuwisko, które objęło swym zasięgiem około 150 metrowy odcinek zbocza południowo-wschodniego, w tym skarpy sześciu poziomów (II - VIB) o łącznej wysokości ok 65 m, a także półki ochronne pomiędzy piętrami. Na pięciu poziomach (od II do VIA) eksploatacja została zakończona, natomiast eksploatacja poziomu VIB dobiegała końca. Powierzchnia osuwiska wyniosła około 13 164 m2

Zdarzenie nie spowodowało uszkodzenia maszyn, urządzeń i obiektów zakładu górniczego. W trakcie zdarzenia na poziomie VIB nie wykonywano żadnych robót.

Przyczyna niebezpiecznego zdarzenia - osuwiska (zsuwu) na południowo-wschodnim zboczu wyrobiska górniczego było naruszenie stanu równowagi górotworu, związane z utratą stateczności ociosów skarp stałych wyrobiska (pięter 3-4 i przypuszczalnie 5-6b) wraz zpółkami stałymi, spowodowane występowaniem skomplikowanych warunków geologicznych w rejonie prowadzonej eksploatacji charakteryzujących się:

  • niekorzystnym (lokalnie zmieniającym się) nachyleniem warstw skalnych w kierunku północnym do wyrobiska,
  • miejscowymi zmianami rozciągłości warstw skalnych w związku z zaburzeniami fałdowymi i uskokowymi,
  • zaleganiem w górnych partiach złoża dolomitów słabo zwięzłych, rozsypliwych - zwietrzałych o obniżonych z natury parametrach wytrzymałościowych. 

W dniu 5.10.2021 r. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach wydał decyzję wstrzymującą ruch odkrywkowego zakładu górniczego Kopalni Dolomitu S.A. w Sandomierzu - Kopalnia „Piskrzyn” w południowo-wschodnim rejonie wyrobiska (w rejonie punktu załamania nr 11 i 14 obszaru górniczego „Piskrzyn IV”) w całości do czasu:

  • zabezpieczenia rejonu osuwiska w sposób określony przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • dokonania analizy stanu zagrożenia osuwiskowego przez zespół do rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom występującym w ruchu zakładu górniczego,
  • ustalenia - na podstawie opinii wyżej wymienionego zespołu, warunków bezpiecznego usuwania skutków osuwiska, zatwierdzonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • sporządzenia przez służbę geologiczną ponownej opinii w zakresie parametrów skarp i zbocza wyrobiska górniczego, na podstawie której kierownik ruchu zakładu górniczego ponownie określi parametry skarp i zbocza wyrobiska górniczego w południowo-wschodnim jego rejonie.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry