05.01.2012.01

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 13.01.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 2/2012/EW

w sprawie zatrzymania ruchu wentylatora głównego typu W ø2,4 w stacji wentylatorów przy szybie „Mikołaj” zaistniałego w dniu 5 stycznia 2012 r.
o godzinie 1602 w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu - Oddział
w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi, Ruch II – Rejon „Pstrowski” w Zabrzu.

Stację wentylatorów głównych przy szybie „Mikołaj” wyposażono w dwa wentylatory główne typu W ø2,4, każdy napędzany silnikiem synchronicznym o mocy 450 kW i napięciu 6 kV. Prądami powietrza, wytwarzanymi przez wentylatory tej stacji, przewietrzano wyrobiska CZOK oraz ZG „Siltech”. Urządzenia stacji wentylatorów głównych zasilano w energię elektryczną z jednosystemowej, dwusekcyjnej rozdzielni 6 kV, przy szybie „Mikołaj”, zasila-nej dwiema niezależnymi liniami kablowymi o długości około 1140 m każda. Linię kablową nr 1 poprowadzono z pola rozdzielczego nr 5, a linię kablową nr 2 poprowadzono z pola roz-dzielczego nr 36 rozdzielni głównej 6 kV RG „B”. Pola rozdzielcze nr 5 i 36 wyposażono m.in. w zabezpieczenia ziemnozwarciowe typu RIg 800.
W dniu 5 stycznia 2012 r. na zmianie B:

  • w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Mikołaj” prowadzono ruch wentylatora głównego nr 2, wentylator nr 1 stanowił rezerwę,
  • linia kablowa nr 1 była załączona pod napięcie (bez obciążenia) od strony rozdzielni głównej 6 kV RG „B”,
  • linia kablowa nr 2 była obciążona,
  • obsługę urządzeń stacji wentylatorów głównych przy szybie „Mikołaj” pełnił pracownik oddziału szybowego,
  • obsługę urządzeń rozdzielni głównej 6 kV RG „B” pełnił elektromonter oddziału elektrycznego,
  • utrzymanie ruchu urządzeń elektrycznych na powierzchni zabezpieczał dyżurny elektromonter oddziału elektrycznego,
  • nadzór nad ruchem urządzeń elektrycznych pełnił sztygar zmianowy oddziału urządzeń elektrycznych.

W dniu 5.01.2012 r. o godzinie1602 nastąpiło zatrzymanie ruchu wentylatora głównego nr 2 typu W ø2,4 w stacji wentylatorów przy szybie „Mikołaj” na skutek braku zasilania w ener-gię elektryczną rozdzielni 6 kV przy szybie „Mikołaj”. Przebywający w tym czasie w pomieszczeniu obsługi w rozdzielni 6 kV RG „B” elektromonter oddziału elektrycznego usłyszał zadziałanie sygnalizacji akustyczno – optycznej wyłączenia awaryjnego. W wyniku przeprowadzonych oględzin rozdzielni stwierdził wyłączenie wyłączników mocy w polach rozdzielczych nr 5 i 36 spowodowane zadziałaniem zabezpieczeń ziemnozwarciowych typu RIg 800. O zaistniałej sytuacji elektromonter powiadomił sztygara zmianowego oddziału urządzeń elektrycznych, który polecił i zorganizował wykonanie pomiarów rezystancji izolacji zasilających linii kablowych nr 1 i 2. Pomiary wykazały właściwy stan rezystancji izolacji linii kablowej nr 1 i uszkodzenie izolacji linii kablowej nr 2 w fazie L1. O godzinie 1730 załączono zasilanie w energię elektryczną rozdzielni 6 kV przy szybie „Mikołaj” linią ka-blową nr 1, a o godzinie 1734 załączono do ruchu wentylator główny nr 2.
W związku z przerwą w ruchu wentylatora głównego (trwającą dłużej niż 20 minut), o godzinie 1622, dyspozytor ruchu rozpoczął wyprowadzenie 62 osób załogi (7 pracowników zatrudnionych w CZOK i 55 pracowników zatrudnionych w ZG „Siltech”) w kierunku szybów wdechowych. Wyprowadzenie pracowników odbyło się bez użycia sprzętu ochronnego dróg oddechowych. Po przywróceniu ruchu wentylatora głównego nr 2 i przewietrzeniu wyrobisk, dyspozytor ruchu zezwolił pracownikom zakładu CZOK na powrót na poprzednie stanowiska pracy, natomiast pracownicy ZG „Siltech” zakończyli pracę. Zatrzymanie ruchu wentylatora nie spowodowało przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia gazów w powietrzu kopalnianym.
W związku z zaistniałym zdarzeniem nie zgłoszono zaistnienia wypadku.

Przyczyną zatrzymania ruchu wentylatora głównego nr 2 typu W ø2,4 w stacji wentylato-rów przy szybie „Mikołaj” był brak zasilania w energię elektryczną rozdzielni 6 kV przy szybie „Mikołaj” spowodowany zadziałaniem zabezpieczeń ziemnozwarciowych w polach rozdzielczych nr 5 i 36 rozdzielni głównej 6 kV RG „B” w wyniku uszkodzenia izolacji linii kablowej nr 2.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wydał decyzję, w której nakazał:

  • naprawić linię kablową nr 2, prowadzoną z pola rozdzielczego nr 36 rozdzielni głównej 6 kV RG „B” do pola nr 5 rozdzielni 6 kV, przy szybie „Mikołaj”,
  • opracować procedurę postępowania w przypadku uszkodzenia drugiego (rezerwowego) zasilania w sytuacji niesprawności zasilania pierwszego (podstawowego) w energię elektryczną rozdzielni 6 kV przy szybie „Mikołaj” stacji wentylatorów głównych.

W dniu 6 stycznia 2012 r. o godzinie 1300, po wykonanej naprawie i pozytywnych wynikach pomiarów, załączono linię kablową nr 2 pod napięcie.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry