05 01 2018

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia 

 Katowice, dnia 12 stycznia 2018 r.

INFORMACJA Nr 1/2018/EW

w sprawie wypadku lekkiego – poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu 05.01.2018 r. około godz. 410, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice - Sieroszowice” w Kaźmierzowie, przy zestawie rozdzielczym 500 V typu ZRU-B/2.2.1L, zabudowanym w pasie P-77 pomiędzy komorami K-12 i K-13 oddziału górniczego
G-63, na poziomie 1100 m, rejonu GG-6,
któremu uległ elektromonter oddziału elektrycznego E-61, lat 36, pracujący w górnictwie 4,5 lat.

Wypadek miał miejsce przy zestawie rozdzielczym 500 V typu ZRU-B/2.2.1L, zabudowanym w pasie P-77 pomiędzy komorami K-12 i K-13 oddziału górniczego G-63, pole SI-XVII/2, na poziomie 1100 m, rejonu GG-6. Powyższy zestaw rozdzielczy podwieszony był za pomocą dwóch łańcuchów do kotew stropowych, na wysokości około 1,5 m od spągu, przy lewym ociosie narożnika pasa P-77 z komorą K-13. Wysokość wyrobiska w miejscu zabudowy zestawu wynosiła około 2,6 m, a szerokość około 6,2 m. Zestaw rozdzielczy 500 V typu ZRU-B/2.2.1L, produkcji Zakładu Produkcyjno - Handlowego ELEKS Sp. z o.o. w Głogowie przeznaczony był do zasilania maszyn wiercąco - kotwiących oraz innych odbiorników. Obudowa skrzynkowa zestawu, wykonana była z osłony stalowej, a w czołowych drzwiach zamontowano dwa zamki otwierane specjalnym kluczem. Wewnątrz zestaw składał się z dwóch oddzielnych komór: przyłączeniowo -przelotowej i odpływów. Komora przyłączeniowo - przelotowa oddzielona była od komory odpływów metalową uziemioną osłoną z pokrywą zamykaną specjalnym kluczem, na której umieszczony był znak ostrzegawczy 500 V z napisem „otwierać po wyłączeniu napięcia”.

W dniu 04.01.2018 r. na zmianie IV, trwającej od godz. 2230 do godz. 600, elektromonter oddziału elektrycznego E-61 został skierowany przez sztygara prowadzącego tę zmianę, do obsługi urządzeń elektrycznych zabudowanych w oddziale górniczym G-63. Sztygar górniczy około godz. 400 dnia 05.01.2018 r., wydał elektromonterowi polecenie podłączenia do zestawu rozdzielczego 500 V typu ZRU-B/2.2.1L przewodu zasilającego wentylator typu WOO-63. Elektromonter przed wprowadzeniem do wnętrza ww. zestawu przewodu zasilającego wentylator, nie wyłączył napięcia dźwignią zewnętrzną rozłącznika głównego ww. zestawu, a także nie przełączył dźwigni w pozycję uziemienie. Następnie otworzył specjalnym kluczem zamki i uchylił drzwi czołowe zestawu, co umożliwiła niesprawna blokada mechaniczna. Ponadto, po otwarciu drzwi, elektromonter nie sprawdził, posiadanym wskaźnikiem napięcia, braku napięcia 500 V w zestawie. Wprowadzając przez górny przepust do wnętrza zestawu przewód z odizolowanymi żyłami spowodował zwarcie międzyfazowe i doziemne, a powstały łuk elektryczny oparzył elektromonterowi twarz i szyję.

Poszkodowany udał się do komórki górniczej G-63, skąd wraz z trzema górnikami oddziału G-63 został odwieziony pojazdem pod szyb SG-1. Powiadomiony przez sztygara górniczego dyspozytor ruchu wezwał ratowników wraz z lekarzem, który na powierzchni opatrzył medycznie poszkodowanego, po czym został on przetransportowany karetką pogotowia do Szpitala Powiatowego w Głogowie. Według ustnej opinii lekarskiej otrzymanej ze Szpitala Powiatowego poszkodowany doznał poparzenia pierwszego stopnia twarzy i szyi.

Przyczyną wypadku poparzenia elektromontera łukiem elektrycznym było zwarcie międzyfazowe i doziemne, podczas wykonywania pracy przy zestawie rozdzielczym 500 V typu ZRU-B/2.2.1L, będącym pod napięciem 500 V.

Do wypadku przyczyniło się:

-    wykonywanie pracy przy urządzeniu będącym pod napięciem 500 V, bez uprzedniego wyłączenia napięcia rozłącznikiem głównym, właściwego zabezpieczenia, a także bez upewnienia się o braku napięcia,

-    niesprawna blokada mechaniczna pomiędzy rozłącznikiem głównym, a drzwiami zewnętrznymi zestawu.

Akcji ratowniczej nie prowadzono. Pomocy medycznej poszkodowanemu udzielił na powierzchni lekarz ratownik.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Polkowice - Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej eksploatacji zestawu rozdzielczego typu: ZRU-B/2.2.1L o numerze fabrycznym 100/ZRU, produkcji ELEKS Sp. z o. o., zabudowanego w pasie P-77 pomiędzy komorą K-13 i K-12, z uwagi na uszkodzenia powstałe w wyniku zwarcia wewnętrznego i oddziaływania łuku elektrycznego oraz niesprawną blokadę mechaniczną umożliwiającą otworzenie drzwi zestawu, jeśli dźwignia rozłącznika głównego znajdowała się w pozycji załączonej.

Ponowną eksploatację zestawu typu ZRU-B/2.2.1L uzależnił od usunięcia uszkodzeń powstałych w wyniku zwarcia i działania łuku elektrycznego, doprowadzenia stanu technicznego zestawu do zgodności z obowiązującą dokumentacją techniczno-ruchową producenta, dokonania odbioru technicznego oraz uzyskania zezwolenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na powtórne oddanie zestawu do ruchu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry