05.08.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 13.08.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 40/2014/EW

w sprawie wypadku bez kwalifikacji zaistniałego w dniu 05.08.2014 r. około godz. 1040 w Kopalni „Olkusz – Pomorzany” należącej do Zakładów Górniczo - Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie, któremu uległ maszynista pomp, ślusarz remontowy pod ziemią - pracownik podmiotu „ATU” S.C. Andrzej Blehm, Andrzej Krok, staż pracy w górnictwie 25 lat, zatrudniony w podmiocie 6 miesięcy.

Wypadek zaistniał w podziemnej komorze pomp głównego odwadniania na poz. +175 m npm zlokalizowanej przy szybie Chrobry, składającej się z dwóch komór nr 1 i 2 połączonych siecią chodników wodnych i wyposażonych w 20 zespołów pompowych – po 10 zespołów w każdej komorze. Wypadek zaistniał w komorze nr 1 podczas wykonywania prac modernizacyjnych pompowni polegających na wymianie pompy na stanowisku pompowym nr 6. Komora nr 1 wykonana jest w obudowie betonowej, przewietrzana niezależnym prądem powietrza, oświetlona światłem stacjonarnym z punktami świetlnymi zabudowanymi na ociosach: zachodnim i wschodnim rozmieszczonymi co około 2,5 m. Długość komory około 85 m. Wysokość komory w miejscu zdarzenia około 5,8 m. Na całej długości komory zabudowany jest tor jezdny o prześwicie toru 900 mm. Spąg komory na całej długości wyłożony jest arkuszami stalowej blachy ryflowanej. Przedsiębiorca powierzył wykonanie prac modernizacyjnych w komorze pomp głównego odwadniania, polegających na wymianie zespołów pompowych na stanowiskach pompowych: nr 6 w komorze nr 1 i nr 15 w komorze nr 2, podmiotowi „ATU” S.C. Andrzej Blehm, Andrzej Krok.

W dniu 05.08.2014 r. na zm. I trwającej od godz. 600 do godz. 1400 do prac związanych z modernizacją pompowni zostało skierowanych pięciu pracowników podmiotu. Prace nadzorowane były przez osobę średniego dozoru ruchu specjalności mechanicznej – wyciągów szybowych. Do godziny 900 wszyscy pracownicy wykonywali prace modernizacyjne na stanowisku pompowym nr 15 w komorze nr 2. Po godzinie 900 osoba dozoru ruchu poleciła dwóm pracownikom przejście do komory nr 1 w celu demontażu kolana, wykonanego z rury stalowej średnicy 350 mm, z króćca tłocznego przy wymienianej pompie na stanowisku pompowym nr 6, wyznaczając jednego z pracowników jako przodowego zespołu. Demontaż kolana pracownicy wykonywali z siedmioelementowego rusztowania ramowego typu „warszawskie” o wymiarach: 1,6 m x 0,8 m i wysokości około 2,4 m. Podest roboczy rusztowania szerokości 0,6 m znajdował się na wysokości 1,3 m od spągu. Rusztowanie obarierowane było od strony południowej barierą na wysokości 1,04 m od podestu. Od strony północnej rusztowanie nie było obarierowane a górna rurka segmentu rusztowania znajdowała się na wysokości 0,7 m od podestu. Od strony wschodniej i zachodniej rusztowanie nie było obarierowane. Do wchodzenia na rusztowanie i schodzenia z niego pracownicy wykorzystywali drabinę metalową ośmioszczeblową postawioną na międzytorzu pokrytym stalową blachą ryflowaną i opartą o rusztowanie od strony północnej. Jeden z pracowników schodząc z rusztowania utracił równowagę i spadł wraz z drabina na spąg. Przodowy usłyszał krzyk i zobaczył poszkodowanego leżącego na plecach na torowisku i rurze stalowej średnicy 350 mm. Przodowy udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy, wezwał sztygara, który zadecydował o wytransportowaniu poszkodowanego na powierzchnię na noszach szybem Chrobry, do punktu sanitarnego. Po opatrzeniu poszkodowanego przez pielęgniarkę został on przewieziony karetka a następnie śmigłowcem do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu.

Według opinii lekarskiej, z dnia 05.08.2014 r., lekarz z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu stwierdził: „stłuczenie, brzucha, stłuczenie miednicy, ranę płatową przedramienia prawego”.
W dniu 07.08.2014 r. została wydana następna opinia przez lekarz z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu w której lekarz stwierdził: „stabilne złamanie miednicy”.

Przyczyną wypadku był upadek poszkodowanego z wysokości z drabiny na spąg i rurę stalową.

W wyniku przeprowadzonych oględzin, w związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej wykonywania prac związanych z modernizacją stanowiska pompowego nr 6 w komorze pomp głównego odwadniania przy szybie Chrobry na poz. + 175 m npm, do czasu:

  • wyposażenia stanowiska pracy, na którym pracownicy wykonują prace na wysokości,
    w sprzęt umożliwiający bezpieczne wykonywanie pracy na wysokości,
  • jednoznacznego określenia sposobu zabezpieczenia pracowników przed zagrożeniami, przy wykonywaniu pracy na wysokości, w „Technologii i organizacji robót przy zabudowie zespołów pompowych na stanowiskach nr 6 i 15 w Komorze Pomp Głównego Odwadniania przy szybie Chrobry kopalni „Olkusz – Pomorzany” stanowiącej część Projektu technicznego wraz z technologią i organizacją robót tytuł; Wymiana zespołów pompowych na stanowiskach nr 6 i 15 w Komorze Pomp Głównego Odwadniania przy szybie Chrobry kopalni „Olkusz – Pomorzany”.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry