07 04 2021

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                Katowice, dnia  22 kwietnia 2021 r.

INFORMACJA Nr 4s/2021/EW

o wypadku śmiertelnym spowodowanym opadem bryły skalnej, do którego doszło w dniu 7 kwietnia 2021 r., w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ”Rudna” w Polkowicach, któremu uległ górnik-instruktor strzałowy, lat 50, pracujący w górnictwie 31 lat.

Do wypadku śmiertelnego doszło w przodku chodnika N-322 na wysokości przecinki pk-8 (zwanej dalej ,,przodek”) oddziału górniczego G-7, na głębokości 930 m p.p.t., w trakcie ładowania materiałem wybuchowym otworów strzałowych w przodku.

Przodek zlokalizowany jest w północno-zachodniej części obszaru górniczego „Lubin-Małomice”. W rejonie prowadzonej rozcinki występują ślizgi tektoniczne o nachyleniu 20÷40° i przebiegu NE-SW. Dominują dwa kierunki spękań pionowych NW-SE (max 315˚) oraz NE-SW (max 35˚), wypełnionych kalcytem, gipsem, anhydrytem lub substancją ilastą. W rejonie przodka nie występują uskoki. Złoże rud miedzi, o sumarycznej miąższości ok. 3,5 m, rozciągłości NW SE i upadzie 2-5⁰ na SW, zaliczone do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami i do pierwszego stopnia zagrożenia wodnego, występuje w słabozwięzłym piaskowcu kwarcowym o spoiwie ilastym (ok. 3,0 m), zwięzłym piaskowcu kwarcowym o spoiwie węglanowym (ok. 0,3 m) oraz średniozwięzłym dolomicie piaszczystym (ok. 0,2 m), nie posiadającym podzielności płytowej. Nad serią złożową zalega zwięzły dolomit wapnisty, charakteryzujący się wyraźną podzielnością płytową (0,1÷0,5 m). Płaszczyzny podzielności pomiędzy ławicami wypełnione były czarną substancją ilastą. Stropy wyrobisk prowadzone były po spągu zwięzłego dolomitu wapnistego. Całkowita miąższość serii węglanowej wynosi około 60,0 m.

Dla drążonej wiązki wyrobisk korytarzowych wiązki N-321÷323, o szerokości ok. 7,0 m pod stropem i wysokości ok. 3,5 m został opracowany Projekt techniczny drążenia wyrobisk korytarzowych w rejonie filara szybu R-VIII, który został zatwierdzony przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego (zwanego dalej ,,KRZG”).

Stropy wyrobisk zabezpieczone były obudową kotwową wklejaną o długości żerdzi 1,8 m, w siatce 1,5 m x 1,5 m. Wiązka drążonych chodników N-321÷N-323 przewietrzana była prądem powietrza wydzielonym z grupowego prądu powietrza odprowadzanego z wyrobisk O/ZG „Lubin” w stronę szybu wydechowego R-VIII (obszar O/ZG „Rudna”).

Na IV zmianie wielozmianowego systemu pracy (zwanego dalej WSP) z dnia 6 kwietnia 2021 r. rozpoczynającej się o godz. 030 dnia 7 kwietnia 2021 r., górnik-instruktor strzałowy wraz z operatorem samojezdnego wozu strzelniczego z uprawnieniami górnika strzałowego (zwanego dalej „operator SWS”) ładowali otwory strzałowe odwiercone w czole przodka materiałem wybuchowym nabojowanym (Emulinit GM-1). Ok. godziny 237 od stropu i przystropowej części czoła przodka odspoiła się bryła skalna o wymiarach ok. 1,8 m x 0,3 m x 0,4 m i opadła na przebywającego w czole przodka górnika-instruktora strzałowego. Jako pierwsi do uwalniania poszkodowanego przystąpili bezpośredni świadkowie zdarzenia, tj. operator SWS oraz przebywający w rejonie przodka sztygar zmianowy. Dyspozytor został zawiadomiony o wypadku telefonicznie przez sztygara. Na miejsce wezwani zostali ratownicy górniczy z Górniczego Pogotowia Ratowniczego w Sobinie. Poszkodowany został uwolniony spod bryły skalnej przez współpracowników. O godzinie 325 przybyły wraz z ratownikami na miejsce wypadku lekarz stwierdził zgon poszkodowanego, w następstwie urazu czaszkowo-mózgowego. Ciało poszkodowanego zastęp ratowników wytransportował na powierzchnię.

W dniu 7 kwietnia 2021 r., na zmianie I WSP, wykonane zostały pomiary parametrów mikroklimatu, składu powietrza oraz pobrane zostały próby powietrza do analizy laboratoryjnej. Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń gazów w atmosferze kopalnianej i parametrów mikroklimatu.

Przyczyną wypadku było uderzenie górnika-instruktora strzałowego bryłą skalną odspojoną ze stropu i przystropowej części czoła przodka.

Po przeprowadzeniu w dniu 7 kwietnia 2021 r., na zmianie I WSP, oględzin miejsca wypadku śmiertelnego, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach w części dotyczącej postępu przodka chodnika N 322 z przecinki 8 oddziału G-7, do czasu usunięcia z przodka pozostawionych na spągu ładunków materiałów wybuchowych (nabojowanych) jak również likwidacji lub usunięcia środków strzałowych, załadowanych do części otworów strzałowych w tym przodku, w sposób ustalony przez KRZG oraz przeprowadzenia kontroli stanu wyrobiska oraz usunięcia skutków opadu na zasadach ustalonych przez KRZG.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry