08_06_2022-1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 26 października 2022 r.

INFORMACJA Nr 24/2022/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (4 wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy), w następstwie wstrząsu górotworu o energii 8,8x106 J, zaistniałym w dniu 8 czerwca 2022 r. około godziny 2033 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach.

Wypadek zaistniał w ścianie II-E2 w pokładzie 712/1-2+713/1-2 na poziomie 1200 m.

Pokład 712/1-2+713/1-2 o grubości od 3,3 m do 3,7 m i nachyleniu do 7°, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, II stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. W stropie pokładu zalega warstwa mułowca o grubości do 7,3 m, a następnie warstwa piaskowca o grubości 22,0 m i wytrzymałości na ściskanie Rc do 83,1 MPa.

Ściana II-E2 o długości 170 m, wysokości od 3,10 m  do 3,70 m, nachyleniu podłużnym do 6° oraz poprzecznym do 10° w kierunku calizny, eksploatowana była pomiędzy chodnikami 2-E2 i 1a-E2 systemem podłużnym z zawałem stropu.

Ściana ta wyposażona została w kombajn ścianowy typu FS 400/1,0, przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu Rybnik-850 oraz 112 sekcji obudowy zmechanizowanej, w tym 5 sekcji typu BW 13/41 POz/S wersja II, 65 sekcji typu BW-13/41-POz wersja II, 40 sekcji typu ZRP 18/41 POz wersja I oraz 2 sekcje typu ZRP 18/41 POz/BSN. Sekcje obudowy zmechanizowanej oznaczono kolejnymi numerami począwszy od chodnika 2-E2.

Ścianę przewietrzano systemem na „U” wzdłuż calizny węglowej, prądem powietrza doprowadzanym chodnikiem 2-E2 w ilości 1450 m3/min.

Eksploatację pokładu 712/1-2+713/1-2 ścianą II-E2 rozpoczęto w dniu 26 lipca 2021 r.

Do dnia 29 marca 2022 r. ściana uzyskała postęp około 541 m z zaplanowanych 984 m i w jej rejonie wystąpiło 48 wstrząsów górotworu o energii rzędu 105 J oraz jeden o energii rzędu 106 J.

W dniu 29 marca 2022 r., w odległości około 190 m za frontem ściany i 75 m od chodnika 1a-E2, zaistniał wstrząs górotworu o energii 7,5x106 J, który spowodował odprężenie w chodniku 1a-E2. Skutki tego odprężenia zostały usunięte w dniu 23 maja 2022 r. i w tym dniu wznowiono eksploatację ścianą. Do dnia 8 czerwca 2022 r. ściana uzyskała 574 m postępu, a po wznowieniu jej eksploatacji w rejonie nie wystąpiły wstrząsy górotworu o energii rzędu 105 J lub większej.

W dniu 8 czerwca 2022 r., na zmianie „E1” rozpoczynającej się o godzinie 1800, sztygar zmianowy oddziału G1-R skierował zespół 13 pracowników do prac związanych z eksploatacją pokładu 712/1-2+713/1-2 ścianą II-E2. Około godziny 2033, w czasie gdy prowadzono czyszczenie ścieżki kombajnowej w kierunku chodnika 2-E2, a prawy organ kombajnu znajdował się w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 81, miał miejsce wstrząs górotworu o energii 8,8 x 106 J, który zlokalizowano około 20 m za frontem ściany i 25 m od chodnika 1a-E2. Po wstrząsie czujniki metanometrii automatycznej zarejestrowały wzrost stężenia metanu do 24%. Pracownicy zatrudnieni w rejonie ściany o własnych siłach wycofali się w kierunku szybu Leon IV na poziomie 1150 m. Po wyjeździe na powierzchnię czterech pracowników zgłosiło wypadki i zostali przewiezieni karetkami pogotowia ratunkowego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim.

W opinii z dnia 9 czerwca 2022 r. lekarz stwierdził u dwóch pracowników stłuczenia głowy, u trzeciego stłuczenie głowy i prawego podudzia, a u czwartego stłuczenie kolana lewego.

Wstrząs  został zgłoszony Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku w dniu 8 czerwca 2022 r. o godzinie 2125, a wypadek zbiorowy w dniu 9 czerwca o godzinie 300.

Przyczyną wypadku zbiorowego było dynamiczne oddziaływanie wstrząsu na pracowników przebywających w ścianie II-E2 w pokładzie 712/1-2+713/1-2.

W związku z wypadkiem zbiorowym Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku:

  1. wstrzymał ruch zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach, w części dotyczącej eksploatacji pokładu 712/1-2+713/1-2 ścianą II- E2.  Wznowienie w tej części ruchu zakładu górniczego uwarunkował zweryfikowaniem zasad profilaktyki tąpaniowej, zawartych w projekcie technicznym tej ściany oraz uzyskaniem pozytywnej opinii Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych, powołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.
  2. nakazał Polskiej Grupie Górniczej S.A. w Katowicach skierować zweryfikowane zasady profilaktyki tąpaniowej, zawarte w projekcie technicznym ściany II-E2 w pokładzie 712/1-2+713/1-2 do zaopiniowania przez Komisję do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych, powołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, w zakresie możliwości bezpiecznego wznowienia i prowadzenia eksploatacji po zaistniałym w dniu 8 czerwca 2022 r. o godzinie 2033 wstrząsie górotworu o energii 8,8x106 J.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry